sv
pl
en

Oljeanalyser, diagnos av oljor, smörjmedel, bränslen och kylvätskor

Vi utför provningar av föroreningsnivåer och fysikalisk-kemiska egenskaper hos smörjmedel, bränslen och kylvätskor, inklusive oljeprovning. Vi erbjuder ett paket snabba toppmoderna provningar av smörjmedel inriktade på diagnostik av anordningar och underhållsproblem.

badania oleju i smarów przemysłowych

diagnostik av industrioljor

komplett utbud av provningar av oljor och smörjmedel från alla typer av anordningar, oavsett vilket skede av sin livscykel de befinner sig i

Oljediagnostik kan dateras tillbaka till 1940-talet. Redan då visade det sig vara ytterst viktigt att ta reda på vilka processer som försiggår i oljesystemet och hur de påverkar maskinen. Med tanke på hur viktigt det är att maskiner och utrustning fungerar smidigt, och baserat på vår över 25-åriga erfarenhet, har vi tagit fram ett komplett utbud av provningar av oljor och smörjmedel från alla typer av anordningar, oavsett vilket skede av sin livscykel de befinner sig i.

För att kunna säkerställa effektiv oljediagnostik är det viktigt att övervaka en rad olika parametrar som gör det möjligt att kartlägga hela situationen. Vi anpassar innehållet i våra provningar till den aktuella maskintypen, oljan som används, arbetsförhållanden, vilket skede av sin livscykel maskinen befinner sig i samt kundens specifika krav. Vi följer gällande normer, maskintillverkarens rekommendationer, bruksanvisningar och använder oss av vår mångåriga erfarenhet.

våra tjänster

provningar för alla typer av oljor, smörjmedel och anordningar, inklusive:

testning av parametrar

– testning av fysikalisk-kemiska parametrar hos nya oljor och smörjmedel samt sådana som redan använts under längre tid

undersökning av föroreningar

– undersökning av föroreningar hos oljor och smörjmedel som använts under längre tid

diagnostisering

– bestämning av oljans skick och livslängd

detektering av begynnande slitage

– att detektera begynnande slitage och utföra en teknisk bedömning av maskiner och utrustning

slutsatser

– att presentera slutsatser och rekommendationer för att motverka nedbrytning av oljor, maskiner och utrustning

fullständig övervakning av maskiner

Med vårt program för fullständig övervakning av maskiner kan vi få fram tillförlitliga uppgifter om:

  • smörjmedlets fysikalisk-kemiska parametrar
  • föroreningsgraden i smörjsystemet
  • hur länge oljan får fortsätta användas utifrån det skick den befinner sig i
  • huruvida eventuella korrigerande åtgärder behöver vidtas
  • vilka renoveringsarbeten som bör planeras
  • hur tillverkningsprocessen bör planeras

fördelarna med regelbunden diagnostik

möjlighet att kontrollera kostnader och begränsa onödiga arbetsstopp

kontrollera kostnader relaterade till arbetsstopp och renoveringsarbeten till följd av felaktig smörjning

kontrollera kostnader för inköp och bortskaffande av smörjmedel

kontrollera kostnader för inköp och lagring av reservdelar

kontrollera produktionskostnader

kontrollera och övervaka produktionskontinuiteten

Badania olejów turbinowych

provning av turbinolja

laboratorietester av turbinoljor

Turbinoljor har en viktig uppgift inom tung industri, särskilt inom kraftindustrin – de används i oljesystem hos ång- och vattenturbiner där de fungerar som smörjmedel, samt som hydraulvätska i styrsystem. Turbinoljor måste ha goda antikorrosiva och antioxidativa egenskaper, goda deemulgerande egenskaper samt god förmåga att släppa ut luft.

Genom att regelbundet utföra oljediagnostik, kan vi i god tid reagera på förändrade fysikalisk- och kemiska parametrar samt föroreningar i oljesystemet genom att ändra intervaller mellan oljebyten eller vidta korrigerande åtgärder, t.ex. ytterligare filtrering.

Oljediagnostik är ett viktigt element i aktiv oljeservice. Genom att övervaka situationen och själva maskinen, kan vi minska underhållskostnaderna och minimera risken för oplanerade arbetsstopp till följd av nedbruten eller förorenad olja.

provningsnamn

metod

detaljerad information

halten av grundämnen

bestämning av grundämnen med ICP-metoden (induktivt kopplad plasma)

halten av grundämnen

bestämning av grundämnen med hjälp av RDE-metoden (roterande skivelektrod)

PQ-index

PQ-index – mätning av partikelhalt

färg

bestämning av oljans färg

renhetsklass

mikroskopmetod

renhetsklass

utspädningsmetod

kinematisk viskositet vid 40oC och 100oC

kapillär metod

kinematisk viskositet vid 40ooC och 100oC

Stabingers metod

syratal

beteckning av oljans syratal

badania oleju hydraulicznego

provning av hydraulolja

provning av industriella hydrauloljor

Dagens hydraulsystem ställer allt högre krav när det gäller kvaliteten på oljor.

Genom att regelbundet utföra oljediagnostik, kan vi i god tid reagera på förändrade fysikalisk- och kemiska parametrar samt föroreningar i oljesystemet genom att ändra intervaller mellan oljebyten eller vidta korrigerande åtgärder, t.ex. ytterligare filtrering.

renhetsprovning av hydraulolja
– grundläggande provningar som möjliggör kontroll av nyckelparametrar

Oljediagnostik av hydraulsystem spelar en viktig roll för ett proaktivt underhåll. Genom att kontrollera oljan och dess föroreningagrad, kan vi på ett mer effektivt sätt bedöma maskinens tillstånd och därigenom minimera driftkostnaderna och risken för oplanerade arbetsstopp.

provningsnamn

metod

detaljerad information

renhetsklass för hydraulolja – mikroskopmetod

Denna provningsmetod går ut på att filtrera 100ml olja genom en filtreringsmembran och bedöma oljans renhetsklass med hjälp av ett mikroskop. Provningen utförs manuellt av en laboratorietekniker eller automatiskt.

renhetsklass för hydraulolja – utspädningsmetod

En automatisk metod för mätning av renhetsklass hos oljor med en laserpartikelräknare genom utspädning som eliminerar störningar från vattenföroreningar eller lösliga avlagringar.

kinematisk viskositet – kapillär metod

Provningen består i att mäta tiden då provet rinner igenom kapillären. Den kinematiska viskositeten beräknas genom att multiplicera den uppmätta tiden med kapillärkonstanten.

kinematisk viskositet – Stabingers metod

Vid denna typ av provning tillämpas Couettes modifierade mätprincip. Metoden innefattar en cell för desitetsmätning och en cell för mätning av dynamisk viskositet. Den kinematiska viskositeten beräknas automatiskt baserat på provets dynamiska viskositet och densitet.

syratal – bestämning av oljans syratal

Syratalet uttrycks i antalet milligram (KOH) som motsvarar alla komponenter av sur karaktär som finns i 1 gram olja. Metoden består i potentiometrisk titrering.

badania oleju przekładniowego

provningar av växellådsolja

test av växellådsolja

Växellådsoljor utsätts för hög belastning och höga temperaturer. De kan också förorenas av externt damm och vatten, vilket har en negativ inverkan på deras prestanda.

Växellådor spelar vanligtvis en nyckelroll för hela systemets funktion, därav vikten av att tillhandahålla bästa möjliga smörjning för dessa maskiner.

Vårt diagnosprogram för övervakning av växellådsoljans skick för att säkerställa tillförlitlighet och kontinuitet i produktionsprocessen omfattar följande tester:

provningsnamn

metod

detaljerad information

kinematisk viskositet

kapillär metod

kinematisk viskositet

Stabingers metod

vattenhalt

volymetrisk metod (Karl Fischer)

vattenhalt

coulometrisk metod (Karl Fischer)

oxidation

provning av oxidationsstabilitet RPVOT (torr metod)

FAQ

oljeanalyser – läs svaren på de vanligaste frågorna

  • En fullständig förteckning över våra provningar finns HÄR. Varje provning beskrivs i detalj och presenteras i en kort video.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: