sv
pl
en

industriell oljetiltrering

Oljebehandlingstjänster för industriell oljefiltrering. Vi utför oljefiltrering hos maskiner med hjälp av mobila filtreringsaggregat med olika kapacitet och filtreringsparametrar.

Filtracja oleju - agregat w trakcie pracy.

oljefiltrering

industriell oljetiltrering

Oljefiltrering är en av de grundläggande oljebehandlingsprocedurerna som går ut på att avskilja fasta föroreningar som förekommer i oljan och som, med sin storlek, kan fångas upp av filtreringsinlägg.

Om det i ett oljesystem förekommer fasta partiklar som är större än oljeskiktets tjocklek, har detta en negativ inverkan på samverkande ytor. Det är därför det är så pass viktigt att upprätthålla rätt renhetsklass på smörjmedlet.

typer av oljor vi filtrerar

filtrering av industrioljor

filtrering av hydraulolja

– filtrering av hydrauloljor som används i formsprutningsmaskiner, pressar eller tung byggutrustning

filtrering av turbinolja

– filtrering av turbinoljor som används i ång- och ång-/gasturbiner

filtrering av växellådsolja

– filtrering av växellådsolja som används i t.ex. pappersmaskiner, produktionslinjer, kvarnar

filtrering av oljor för mekanisk bearbetning

– filtrering av oljor för mekanisk bearbetning som används i verktygsmaskiner och maskiner för skärande bearbetning

kylvätskor och andra bearbetningsvätskor

– filtrering av kylmedel och vätskor som används i CNC-maskiner eller skärande maskiner

filtrering av hydraulolja

Vid filtrering av hydraulolja används speciella filter för att avlägsna föroreningar och skydda hydraulsystemet mot skador. Hydraulfilter är avgörande för att upprätthålla optimal oljekvalitet och säkerställa att hydraulsystemet fungerar korrekt.

 

Främsta syftet med att filtrera hydraulolja är att avlägsna fasta partiklar såväl som andra föroreningar, t.ex. vatten, luft eller avlagringar. Fasta partiklar kan komma från olika källor såsom slitna systemkomponenter, damm från omgivningen eller föroreningar som uppstått i samband med oljeförbrukning. Dessa föroreningar kan skada komponenterna i hydraulsystemet och orsaka tekniska fel.

 

 

filtreringsprocessens etapper

Filtrering av hydraulolja sker i flera steg.

 • NFörst samlas hydrauloljan upp från systemet och rinner igenom olika typer av filter. Filter kan installeras i olika ställen i systemet, t.e. oljetanken, hydraullinjer eller olika element såsom pumpar eller motorer.
 • Hydraulfilter kan ha olika filtreringsgrader, vilket innebär att de kan fånga upp partiklar av en viss storlek. Det finns förfilter, som fångar upp större föroreningar och finfilter som eliminerar mindre partiklar. Det är viktigt att regelbundet kontrollera och byta ut hydraulfilter för att säkerställa en effektiv filtrering.
 • Efter att ha passerat filtren återförs den rengjorda oljan till hydraulsystemet. Vid filtrering avlägsnas föroreningar, vilket bidrar till ökad livslängd och prestanda hos hydraulsystemet och minskad risk för tekniska fel.

filtrering av turbinolja

Syftet med att filtrera turbinolja är att avlägsna föroreningar och upprätthålla hög kvalitet på oljan i turbinerna. Det är oerhört viktigt att filtrera turbinolja då ren och föroreningsfri olja är avgörande för att turbinerna ska fungera korrekt och effektivt.

 

Oljan som används i turbiner utsätts för olika typer av föroreningar som t.ex. fasta partiklar, vatten, avlagringar eller kemiska föroreningar. Dessa kan påverka prestandan och livslängden på turbiner, orsaka tekniska fel eller leda till att de inte håller lika länge. Att regelbundet filtrera turbinolja är av yttersta vikt för att hålla den ren och säkerställa att turbinerna fungerar optimalt.

 

 

Hur filtreras turbinolja?

 • Oljan samlas upp ur turbinen och rinner igenom olika speciella filter som är utformade för att fånga upp olika typer av föroreningar med olika storlek. Beroende på vilka arbeten som behöver utföras, används nätfilter, filterpatroner, separatorfilter eller en kombination av dessa.
 • De filter som används vid filtrering av turbinolja är noggrant utvalda för att säkerställa effektiv eliminering av partiklar, vatten och andra föroreningar.
  Filtreringseffektiviteten bestäms av filtreringsgraden som är filtrets förmåga att fånga upp partiklar av en viss storlek. Det är viktigt att kontrollera och byta filter regelbundet för att säkerställa att de fungerar effektivt.
 • Efter att ha passerat filtren återställs den rengjorda oljan till turbinen.
 • Ren turbinolja säkerställer effektiv smörjning och nedkylning av turbinen, vilket är avgörande för att den ska fungera korrekt och länge.
 •  

  Hur ofta bör turbinolja filtreras?

  Turbinolja bör filtreras regelbundet enligt turbintillverkarens rekommendationer. Hur ofta filtrering ska ske kan bero på hur intensivt maskinen används, arbetsförhållanden och turbinens parametrar. Det är också viktigt att kontinuerligt kontrollera oljan, dess nivå, temperatur, förekomsten av föroreningar för att tidigt upptäcka eventuella problem och vidta lämpliga åtgärder.

   

  Filtrering av turbinolja är avgörande för att upprätthålla oljans renhet och kvalitet, vilket i sin tur påverkar turbinens prestanda, tillförlitlighet och hållbarhet.

   

  laboratorieprovningar av turbinolja

  Vid filtrering av turbinolja utför vi en ytterligare laboratorieanalys av den, vilket ger oss uppgifter om dess kvalitet, eventuell förekomst av föreningar och tecken på förbrukning. Oljeanalysen kan omfatta fysikalisk-kemiska tester, viskositetsmätning, analys av vattenhalt, förekomst av metaller eller bedömning av oxidationsgraden. Utifrån analysresultaten kan vi vidta lämpliga åtgärder, t.ex. fortsätta filtrera oljan, tillsätta antikorrosionsmedel eller byta ut oljan.

Mobilny agregat filtracyjny do filtracji oleju

offlinefiltrering av olja

oljefiltrering med en extern filtreringsaggregat

Offlinefiltrering av olja används i hydraul- och smörjsystem där det är viktigt att upprätthålla hög renhetsklass på oljan för att säkerställa lämpliga driftförhållanden. Filtrering bidrar till att skydda och bibehålla oljans egenskaper, förhindra maskinfel, öka utrustningens livslängd och förbättra effektiviteten i hela produktionsprocessen.

Parametrarna på offlinefiltrering anpassas till situationen. Själva processen utförs med hjälp av ett externt filtreringsaggregat anslutet till maskinens oljesystem.

Offlinefiltrering av olja används i aktiva oljesystem i maskiner där oljeanalyser har påvisat försämrade renhetsparametrar på oljan och där det är viktigt att maskinen eller produktionslinjen kan användas oavbrutet. I sådana fall kan ytterligare filtrering med hjälp av en effektiv, extern pump snabbt förbättra renhetsparametrarna tills problemet har identifierats och källan för föroreningar i oljan har eliminerats.

FAQ

oljefiltrering – vanliga frågor

 • Genom industriell oljefiltrering hålls oljan ren, vilket innebär en ökad prestanda hos maskinerna, ökad livslängd, minskad risk för tekniska fel, besparingar i fråga om underhåll och reperationer samt bidrar till att upprätthålla optimala produktionsparametrar.

 • Vid industriell oljefiltrering avlägsnas olika typer av föroreningar såsom smutspartiklar, metallspån, avlagringar, damm, vatten, förbränningsprodukter och andra föroreningar som kan förekomma i oljan.

 • Om olja inte filtreras kan en rad allvarliga konsekvenser uppkomma. Här är några av dem:

  • Ackumulering av föroreningar: Vid bristande filtrering samlas fasta partiklar, damm, avlagringar och föroreningar i oljan. Dessa föroreningar kan orsaka kärvning, korrosion och andra skador på maskinkomponenterna, vilket leder till snabbare förslitning.
  • Nedbrytning av olja: Föroreningar i oljan kan bidra till snabbare åldring och nedbrytning. Förekomsten av partiklar, vatten, korrosionsprodukter och andra föroreningar kan leda till att oljan förlorar sina smörjande och kylande egenskaper, vilket har en negativ inverkan på maskinens prestanda och livslängd.
  • Ökad bränsleförbrukning: Föroreningar i oljan orsakar ökad friktion och motstånd i maskinen, vilket i sin tur leder till ökad bränsleförbrukning. Bristande oljefiltrering kan därför medföra högre driftskostnader relaterade till bränsleförbrukning.
  • Minskad prestanda hos maskiner: Föroreningar i oljan kan hindra maskinkomponenter som pumpar, lager och växlar från att fungera korrekt. Detta leder i sin tur till minskad maskinprestanda, kraftförluster och en minskning av anläggningens totala effektivitet.
  • Förkortad livslängd på komponenter: Föroreningar i oljan kan leda till snabbare förslitning och skador på viktiga maskinkomponenter som lager, tätningar och skivkomponenter. En förkortad livslängd på komponenter innebär ett större behov av reparationer och byten, vilket i sin tur medför extra kostnader.
  • Ökad risk för tekniska fel: Bristande oljefiltrering ökar risken för maskinhaverier. Föroreningar kan orsaka låsningar, friktion, överhettning av element eller skador på kontaktytor. Maskinfel kan leda till produktionsstopp, ekonomiska förluster och behov av kostsamma reparationer.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: