sv
pl
en

Dehydratisering av olja

Avskiljning av vatten från olja genom vakuum och centrifugering. Dehydratisering av industrioljor. Centrifugering av hydraul- och transformatorolja.

Woda w oleju - odwadnianie oleju

dehydratisering av olja

dehydratisering av olja genom vakuum och centrifugering

Vatten i olja har en dålig effekt på dess smörjegenskaper, orsakar korrosion i oljesystemet och utgör en perfekt miljö för framväxten av mikroorganismer. Det är därför det är viktigt att eliminera vatten från olja, både när det rör sig om smörj- och hydraulolja.

Hos moderna maskiner utrustade med oljesystem med liten kapacitet, är säkerhetsmarginalen för vattenhalten i olja väldigt låg.

Det räcker med ett par procent vattenhalt i oljan för att samverkande/smörjande element ska löpa risken för skador.

centrifugering av industriolja

Centrifugering av industriolja består i rengöring och regenerering av oljor som används för olika industriändamål. Syftet är att avlägsna smuts, slam och andra främmande ämnen som ansamlats i oljan vid användning i industriella maskiner och utrustning. Genom centrifugering säkerställs att oljan behåller sina smörjande och kylande egenskaper, vilket har betydelse när det gäller utrustningens prestanda och livslängd.

Centrifugering av industriolja sker ofta i speciella centrifuger eller oljeseparatorer. I denna process utnyttjas centrifugalkraften för att avskilja smutspartiklar från oljan. Denna metod kan användas för att avlägsna olika typer av föroreningar, såsom fasta partiklar, vatten, metaller eller andra ämnen som kan ha en negativ inverkan på maskinernas funktion.

Vid avskiljning av vatten från olja utnyttjas centrifugalkraften i syfte att avskilja olja, vatten och föroreningar. En typisk centrifugmodul består av en centrifug, doseringspump och slampump som är anslutna till ett styrsystem. Den förorenade oljan pumpas in i en centrifugtrumma som roterar med hög hastighet. Under inverkan av centrifugalkraften pressas fasta partiklar mot trummans väggar och leds in i slamtanken, medan flytande föroreningar som vatten separeras från oljan genom densitetsskillnader. De lätta och tunga delarna leds bort var för sig från blandningen.

centrifugering av industrioljor – vilka oljor renar vi?

centrifugering av transformatorolja

– rengöring och regenerering av oljor som används i hydraulsystem i industrinanläggningar. Rengjord olja kan återanvändas i hydraulsystem, vilket bidrar till ökad prestanda och livslängd hos industrimaskiner och utrustning.

centrifugering av transformatorolja – fördelar

bättre prestanda hos hydraulsystem

Ren olja som är fri från föroreningar smörjer, kyler ner och arbetar mer effektivt i hydraulsystem, vilket bidrar till ökad prestanda.

ökad livslängd för oljan

Efter rengöring kan ett oljeparti användas under en längre tid, vilket resulterar i lägre driftkostnader.

minskad energiförbrukning

Ren olja kräver mindre energi för att förflytta sig genom hydraulsystem, vilket kan ge energibesparingar.

skydd av hydraulsystemets komponenter

Genom att avlägsna föroreningar minskas risken för fel och förslitning av systemkomponenter såsom pumpar, ventiler eller cylindrar.

optimering av maskinernas funktion

Med effektiv smörjning och kylning arbetar maskinerna under optimala förhållanden, vilket kan påverka deras livslängd och prestanda.

miljöskydd

Regenerering av hydraulolja genom centrifugering minskar förbrukningen av råmaterial och mängden spillolja, vilket har en positiv inverkan på miljön.

slangar till aggregatet för dehydratisering av hydraulolja
slangar till aggregatet för dehydratisering av hydraulolja
centrifugering av hydraulolja

– Centrifugering och dehydratisering av industriell hydraulolja är en avancerad process för rengöring och regenerering av olja som används i hydraulsystem i olika industrimaskiner och utrustning. Syftet med denna process är främst att förbättra oljans kvalitet och prestanda, vilket bidrar till att hela hydraulsystemet fungerar bättre.

centrifugering av hydraulolja består av ett par steg:
 • Filtrering: Vi börjar med att filtrera oljan för att avlägsna större partiklar, smuts och vattenföroreningar. Genom filtrering förbereds oljan inför en mer avancerad etapp, dvs. centrifugering.
 • Centrifugering: Oljan matas in i en speciell centrifug, där den utsätts för centrifugalkrafter. Med sitt höga varvtal avskiljer anordningen oljans olika beståndsdelar beroende på deras densitet. Tyngre partiklar hamnar på utsidan medan renare olja riktas mot insidan.
 • Slamavskiljning: Slammet som samlas upp och innehåller föroreningar, vatten, partiklar osv. separeras från den rena oljan. Genom denna avskiljningsprocess elimineras föroreningarnas negativa inverkan på hydraulsystemets funktion.
 • Regenerering: Rengjord olja genomgår ytterligare regenereringsprocesser som kan bestå av filtrering, värmeåtervinning och tillsättning av specialkemikalier för att förbättra oljans smörjande och korrosionsskyddande egenskaper.

centrifugering av hydraulolja – fördelar

Ökad prestanda

Rengjord hydraulolja bidrar till att hydraulsystemet fungerar mer effektivt, vilket i sin tur resulterar i ökad prestanda hos maskiner och utrustning.

Ökad livslängd

Genom att avlägsna smuts och avlagringar skyddas hydraulsystemets komponenter från slitage, vilket kan förlänga maskinernas livslängd avsevärt.

Kostnadsbesparingar

Genom att regelbundet centrifugera olja, behöver den inte bytas lika ofta, vilket i sin tur bidrar till minskade kostnader när det gäller inköp av ny olja och bortskaffandet av förbrukad olja.

Miljövänlig lösning

Centrifugering av industriell hydraulolja bidrar till att minska avfall genom att befintlig olja regenereras och återanvänds.

avskiljning av vatten från olja med hjälp av vakuum

Om det inte räcker med att avlägsna fritt vatten från oljan, kan vakuumavvattning tillämpas.
Till skillnad från andra metoder för att avlägsna vatten gör vakuumavvattning det möjligt att avlägsna både separerat och oljebundet vatten.

Vid vakuumavvatning avlägsnas 100% av fritt och emulgerat vatten och upp till 90% av upplöst vatten. Dessutom avlägsnas 100% av adsorberade gaser och upp till 80% av gaser upplösta i oljan.

FAQ

avlägsnande av vatten från olja –
Vanliga frågor

 • Vatten kan komma in i oljan på olika sätt, t.ex. genom kondensation, läckage i systemet, översvämning, kontakt med fuktig luft eller kontaminering under industriella processer.

 • Att avlägsna vatten från olja är avgörande inom industrin av flera skäl. Vatten kan orsaka korrosion, försämra produktkvaliteten, minska effektiviteten hos maskiner och utrustning samt leda till avlagringar och föroreningar.

 • Att lämna kvar vatten i oljan kan leda till ett flertal problem, t.ex:

  • – Korrosion av maskiner och utrustning.
  • – Minskad smörjprestanda.
  • – Försämrad produktkvalitet, särskilt inom livsmedelsindustrin.
  • – Bildning av sediment som kan störa flöde och systemfunktion.

 • Priset på att avlägsna vatten från olja varierar beroende på systemets storlek och komplexitet. Konsekvenserna av att lämna kvar vatten i oljan kan dock bli mer kostsamma, till följd av maskinskador, minskad produktivitet och behov av att utföra reparationsarbeten oftare.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: