sv
pl
en

Rengöring av ång- och gasturbiner

Rengöring av flödessystem hos ångturbiner med kemiskt skum utan demontering är en effektiv och budgetvänlig metod för att bibehålla den höga termodynamiska effektiviteten hos turbiner som är utsatta för förorening med avlagringar som förflyttar sig med ånga.

ecol-czyszczenie-chemiczne-wirnikow-turbin

rengöring av ång- och gasturbiner

rengöring av ång- och gasturbiner

Rengöring av flödessystem hos ång- och gasturbiner med kemiskt skum utan demontering är en effektiv och budgetvänlig metod för att bibehålla den höga termodynamiska effektiviteten hos roterande maskiner som är utsatta för förorening med avlagringar som förflyttar sig med vattenånga eller luft.

Denna metod är en strukturerad process där skum som bildats av kemikalier pressas genom turbinens insida, löser upp befintliga avlagringar och för bort dem från turbinen. Skummet som används tynger inte ner turbinen och har ungefär samma penetrationsegenskaper som gas och är samtidigt helt pumpbart.

Under rengöringsprocessen pressas skummet kontinuerligt igenom de enskilda ventilblocken in i turbinens WP-sektion och ”kyls” ned till en vätska vid utloppet till ”kylskenan”, så att det neutraliserade avloppsvattnet och avfall enkelt kan släppas ut ur turbinens flödessystem. I denna metod övervakas processen kontinuerligt genom kemiska mätningar.

problem med sjunkande prestanda hos ångturbiner

Sjunkande prestanda som resulterar i försämrade arbetsparametrar hos turbiner (om övervakningsresultaten inte tyder på någon mekanisk skada) beror ofta på förekomsten av avlagringar på komponenter i turbinens flödessystem. Förorenade flödessystem hos turbiner innebär extra kostnader för användarna och uteblivna fördelar på grund av produktionsförluster till följd av försämrad effektivitet och tillgänglighet hos dessa enheter.

Kemisk rengöring av insidan på turbiner med hjälp av kemiskt aktivt skum är ett alternativ för att snabbt och effektivt återställa deras nominella prestanda.

lösning på problemet med underhållsstopp

Rengöring med kemiskt skum är en internationellt erkänd och kostnadseffektiv metod för att avlägsna vissa avlagringar från flödessystem i turbiner utan att behöva öppna dem för rengöring. Hela rengöringsprocessen kan utföras under ett par dagars uppehåll, beroende på turbinens termiska tillstånd. Efter rengöring kan turbinen snabbt tas i drift igen.

Vid traditionella metoder för att avlägsna vattenolösliga avlagringar behöver ett uppehåll göras för att montera ned höljet, plocka ut rotorn och bladen och sedan blästra förorenade komponenter. Denna process är visserligen effektiv, men är också mycket komplicerad och tar väldigt mycket tid i anspråk. Att tillfälligt ta en turbin ur drift endast för att blästra den brukar vara mycket dyrt och ta väldigt mycket tid.

Att med hjälp av skum på kemisk väg avlägsna avlagringar är 100% effektivt och säkerställer att turbinens nominella effekt återställs på bara några dagar.

Efter avslutad rengöring dekontamineras turbinen invändigt, dvs. sköljs med kemiskt neutralt skum som genereras av kondensatet och sedan med mättad ånga tills alla kemikalierester har sköljts ur.

För att kunna utföra alla arbeten med att föra in skum i turbinen, skölja med mättad ånga och samla upp processavloppsvatten behöver en detaljerad arbetsplan upprättas avseende arbets- och miljösäkerhet, tekniker för införande av skum, skydd mot skumläckage till oönskade områden och uppsamling av processavloppsvatten.

förebyggande rengöring av turbinen som ett sätt att förhindra att det bildas sediment igen

Kemisk rengöring av insidan på turbiner med hjälp av kemiskt aktivt skum anses visserligen vara en bra lösning för renoveringsarbeten, men används numera allt oftare för att återställa nominella arbetsparametrar hos turbiner under driftsperioden (dvs. mellan renoveringsarbeten).

fördelar med att använda denna metod:

  • mer flexibel planering av driftsperioder
  • längre tidsintervaller mellan renoveringstillfällen
  • möjlighet att bibehålla turbinens prestanda på en relativt konstant nivå utan att behöva utföra omfattande renoveringsarbeten
  • avlägsnande av avlagringar från flödessystem i förebyggande syfte

Turbiner där problemet med sedimentavlagringar återkommer kan behandlas med kemiskt skum för att återställa deras prestanda mellan renoveringstillfällen.

hur ofta rengöring med skum i förebyggande syfte ska utföras

Hur ofta rengöring med skum i förebyggande syfte utförs ska vara ekonomiskt försvarbart, skiljer sig från fall till fall och beror på flera olika faktorer såsom:

  • hur snabbt prestandan försämras
  • uteblivna produktionsfördelar till följd av minskad effektivitet och produktivitet
  • möjlighet att tillfälligt turbinen ur drift för rengöring
  • tekniska risker med att använda en förorenad turbin m.m.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: