sv
pl
en

Rengöring av kylsystem i generatorer

Vi rengör kylsystem i generatorer och avlägsnar eventuella avlagringar. På så sätt kan vi minska driftkostnaderna och risken för eventuella fel.

ecol-czyszczenie-chemiczne-specjalistyczne

rengöring av kylsystem i generatorer

kylsystem i generatorer – problem med försämrade flödesförhållanden

Statorlindningar i stora generatorer kyls vanligtvis ned genom att demineraliserat vatten cirkulerar genom stängerna. Stängerna är försedda med ihåliga ledningar mellan fasta koppardelar. Dessa tomma ledare brukar tillverkas av koppar, men det finns även möjlighet att använda andra material såsom rostfritt stål.

Det hör inte till ovanligheterna att destillatflödet genom kanalerna i stängerna försämras till följd av att ämnen som uppstår vid kopparkorrosion avlagras där. Om statorns vattenkylning innehåller syre och de tomma ledarna är av koppar, oxideras kopparn och upplösta koppar- och kopparoxidpartiklar frigörs och letar sig in i systemet där de avlagras. Detta kan bidra till att flödet begränsas och kylningsprestandan sjunker.

kopparoxidation

Om de optimala kemiska parametrarna för kylvattnet till statorlindningen inte uppfylls, reagerar syret i vattnet med kopparn. För att upprätthålla de optimala driftsparametrarna för kylsystem av koppar ska halten av upplöst syre vara lägre än 50 ppb eller högre än 2 ppm. Vid dessa nivåer sker övergången av kopparjoner till lösningen långsamt och utgör ingen risk. Vid nivån 200-500 ppb går däremot korrosionsprocesserna relativt snabbt och ökar risken för sedimentavlagringar.

Oönskad oxidation kan även förekomma när generatorn är tillfälligt avstängd, då felaktigt säkrade kanaler utsätts för atmosfäriskt syre.

igensättning av generatorns kylkanaler

De tomma ledningarna inuti stången är mycket smala, oftast 1mm höga och 5mm breda. Det bildas koppar(I)oxid och röd kopparoxid genom oxidationsprocesser, främst beroende på syrekoncentrationen. Dessa oxider löses upp, förflyttar sig, avlagras igen (helst i demineraliseringsanordningen), oavsett vilken oxid som bildas. Met tiden och beroende på vattnets kemiska sammansättning, kan oxiderna börja sätta igen generatorns tomma kopparledningar.

Som en direkt följd av det minskade kylmedelsflödet ökar lindningsstängernas driftstemperatur och generatorns effekt måste minskas. I extrema fall behöver generatorn stängas av för att åtgärda problemet med att dess stator är överhettad.

 

teknologi för rengöring av kylsystem i generatorer

Med vår avancerade rengöringsmetod kan vi avlägsna kopparoxider från systemet och helt återställa kylprestandan utan att utsätta systemet för eventuella skador.

Vid rengöring med komplexbildande föreningar avlägsnas kopparoxider utan att systemets material utsätts för skador. I denna metod ingår även övervakning av processparametrarna, anpassad tillförsel av kelat- och oxidationsmedel samt våra egna hjälpmedel. Detta kan utföras medan generatorn är tillfälligt avstängd. Preventiv rengöring kan förebygga eventuella arbetsavbrott.

Det mest effektiva sättet att avlägsna avlagringar i kylsystemet i form av ämnen som bildats vid kopparoxidation, är att kemiskt spola lindningarna med kelatmedel.

rengöring av kylsystem i generatorer – fördelar

  • Teknologin som används och koncentrationsnivån på kemiska ämnen är säkra för kopparlindningen
  • Spolningsprocessen har en liten efekt på systemet med demineraliserat vatten
  • Hela processen utförs enligt säkerhetsstandarder under kontinuerlig tillsyn av erfaren personal
  • Spolningens effekter (dvs. minskad lindningstemperatur, förbättrat mediumflöde genom lindningen) uppkommer såfort processen är slutförd
  • Minskade driftskostnader och minskad risk för fel

Det är god praxis att kontrollera kylvattensystemets tillstånd genom att övervaka viktiga parametrar som lindningstemperatur, kylvattnets differenstryck, O2-halten i kylvattnet i statorns lindning. Det rekommenderas också att lindningen spolas vid planerade inspektioner/renoveringsarbeten.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: