sv
pl
en

Dekontaminering av processinstallationer

Vi erbjuder dekontaminering av raffinaderianläggningar med hjälp av aktivt kemiskt skum. Denna teknik gör det möjligt att på relativt kort tid rengöra raffineringskolonner och återställa anläggningens nominella parametrar.

dekontaminacja-instalacji-procesowych

dekontaminering av processinstallationer

Syftet med dekontaminering

En planerad tillfällig nedstängning på produktionsanläggningar är en mycket arbetsintensiv period som ofta kräver flera veckors stilleståndstid. Förorenade tankar, kolonner, värmeväxlare eller rörledningar måste tömmas för rengöring och avgasning. Föroreningar kan innehålla farliga komponenter och skadliga gaser.

Syftet med dekontaminering är att så långt som möjligt förkorta stilleståndstiden mellan nedstängning av anläggningen och reparations- och underhållsarbeten som innebär att anläggningen blir otät medan de genomförs.

förkortad stilleståndstid för underhåll av anläggningen

Denna effekt uppnås genom neutralisering och avlägsnande av farliga sulfider, svavelväte, bensen, flyktiga kolväten och andra oönskade processgaser.

För att uppnå dessa mål utan att det uppkommer några fel används högpresterande kemiska rengöringsmedel med tillämpning av anpassade rengörings- och avgasningsmetoder. Rengöring och avgasning av destillationskolonner och tankar kan utföras med utmärkta resultat på en enda dag. Det är av yttersta vikt att avlägsna farliga gaser och potentiella brandrisker.

Mekanisk rengöring och dekontaminering av lagringstankar kan innebära flera veckors driftstopp. Kemisk rengöring och avgasning kan däremot avsevärt förkorta stilleståndstiden till några få dagar, med stora ekonomiska fördelar.

Vi erbjuder dekontamineringsprogram (rengöring och avgasning) som är skräddarsydda efter anläggningens behov och specifika egenskaper. Vi utvecklar tekniska lösningar för att ge våra kunder fullt tekniskt stöd under planerade eller oplanerade avbrott. Vi erbjuder alltid ett paket skräddarsydda lösningar. De måste utformas på rätt sätt i samarbete med kunden för att vara effektiva. Detta första steg är nyckeln till att välja den lämpligaste metoden, produkerna, den mest optimala proceduren och för att minimera kostnader.

Syftet med dekontaminering är att så långt som möjligt förkorta stilleståndstiden mellan nedstängning av anläggningen och reparations- och underhållsarbeten som innebär att anläggningen blir otät medan de genomförs.

dekontamineringsprocessens faser

dekontamineringsprocessens faser

Dekontamineringsprocessen består av två faser:

Utformningsfas


Utformningsfasen är avgörande för ett lyckat resultat. Under denna fas kan projektet analyseras och planeras in i minsta detalj. Vi ser över alla tillgängliga tekniker för att välja den som är bäst lämpad för att uppnå de tekniska målen. Denna fas är också viktig för att identifiera alla lösningar som kan garantera de högsta säkerhetsstandarderna och minimera alla potentiella risker.

Syftet med utformningsfasen är att definiera:

 • 1. Optimala flödesparametrar både för gaser och återcirkulation av vätskor.
 • 2. Vilka kemikalier som är mest effektiva
 • 3. Optimala processparametrar
 • 4. Den bästa övervakningsstrategin (att definiera provtagningspunkter, typ av analys och hur ofta den utförs)
 • 5. Erforderlig teknisk personal

Utformningsfasen är också avgörande för säkerhetsaspekterna som behöver bedömas för att kunna planera alla nödvändiga förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder.

I denna fas fastställs följande:

 • 1. En komplett lista över säkerhetsdata
 • 2. Lämplig personlig skyddsutrustning, beroende på vilka föroreningar som förekommer i arbetsmiljön
 • 3. De lämpligaste provtagningssystemen beroende på vilken typ av prover som ska tas och analyseras

Övervakningsfas


Specialiserad personal utövar fullständig och kontinuerlig kontroll över dekontamineringsprocesserna med avseende på:

  • Provtagning för att bedöma processens effektivitet, övervakning av halter av tillsatser och föroreningstrender. Att bestämma hur ofta prover ska tas, vilket beror på hur kritisk punkten är och kan ske till och med varje timme.
  • Kontinuerlig övervakning av tryck och temperaturer under hela processen genom att analysera data från kontrollrummet och med hjälp av lämpliga verktyg. Kontinuerlig övervakning och kontroll av flöden i avvattningssystem

Egenskaper av och fördelar med dekontaminering

En mycket kostnadseffektiv metod

 • Minskad ångförbrukning under processen (med upp till 90%)
 • Avsevärt minskad tidsåtgång för rengöring jämfört med andra metoder
 • Låg förbrukning av kemikalier som används vid rengöring
 • Minskade kostnader för bortskaffande och hantering av avfall
 • Minimerat behov av tillfällig lagring av avfall

  Miljövänlig teknologi

  • De ämnen som används är biologiskt nedbrytbara
  • Låg toxicitet (pH: 8-9)
  • VOC permanent bundna i lösningsfasen
  • Utan negativ påverkan på det biologiska livet i avloppsreningsverket

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: