sv
pl
en

Informationsklausul för RODO

Informationsklausul för RODO
I enlighet med artikel 13.1 och 13.2 i den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016. (EUT.EU.L.2016.119.1 av den 2016.05.04), nedan kallad förordningen, informerar vi dig om att:

 1. 1 Administratören av dina personuppgifter är:
  Ecol sp. z o.o., med säte i Rybnik (44-207), på 71 A Podmiejska Street,
  NIP: 642-000-05-76, telefon: +48 32 739 18 30, e-post: ecol@ecol.com.pl
 2. 2. Dina personuppgifter behandlas i syfte att besvara ett meddelande till oss/etablera kontakt och eventuellt ytterligare samarbete, på grundval av artikel 6.1 a och b i förordningen.
 3. 3. Dina personuppgifter kommer att behandlas under tiden för korrespondens/fullgörande av avtalet och, efter avtalets löptid, under den period som är nödvändig för att säkerställa anspråk som härrör från detta och den period som följer av allmänt tillämplig lagstiftning.
 4. 4. Uppgifterna kommer inte att överföras till ett tredje land eller en internationell organisation.
 5. 5. Dina personuppgifter kommer inte att göras tillgängliga för tredje part – mottagare i den mening som avses i artikel 4.9 i förordningen, utom om en sådan skyldighet följer av allmänt tillämpliga rättsliga bestämmelser.
 6. 6. Du har rätt att få tillgång till innehållet i dina uppgifter, rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och rätt till portabilitet av dina uppgifter, samt rätt att återkalla ditt samtycke till behandling om behandlingen baserades på ditt samtycke.
 7. 7. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot förordningen.
 8. 8. Ditt tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt.
 9. 9. Beslut som baseras på de uppgifter du tillhandahåller kommer inte att fattas på automatiserad väg.