sv
pl
en

Provning av transformatoroljor och diagnostisering av elektriska isoleringsvätskor

Vi utför tillståndsbedömning av transformatorer utifrån metoden Transformer Condition Assessment TCA®. Det är en omfattande bedömning av transformatorns dielektriska och mekaniska tillstånd genom analys av isoleringsvätskan.

provning av transformatorolja

fördelar med regelbunden provning av transformatoroljor (elektriska isoleringsvätskor) hos maskiner i drift

Övervakning av åldringsprocesser

Övervakning av åldringsprocesser hos oljor och deras isolerings- och kylegenskaper

Tillståndsbedömning

Tillståndsbedömning av anordningar, t.ex. transformatorer och bestämning huruvida de kan fortsätta användas

Diagnos och avhjälpande av fel

Möjlighet att undvika tekniska fel som ofta kan innebära allvarliga ekonomiska konsekvenser

Ledning av underhållsarbete

Planering av servicearbeten med god framförhållning

Lägre provningskostnader

Längre provningskostnader i jämförelse med elmätningar

Inga driftstopp

Möjlighet att ta prover från maskiner i drift

badanie oleju transformatorowego

tillståndsbedömning av transformatorer

metod för tillståndsbedömning av transformatorer (TCA®)

Vi använder oss av metoden Transformer Condition Assessment TCA® för att få så tillförlitliga uppgifter som möjligt. Det är en omfattande bedömning av transformatorns dielektriska och mekaniska tillstånd genom analys av isoleringsvätskan. Förutom fysikalisk-kemiska provningar som är typiska för isoleringsvätskor, provningar av DGA och furanföreningar, innefattar detta paket även bl.a. en mikroskopundersökning som ger en bättre inblick i befintliga problem och risker med att transformatorerna ständigt är i drift.

Provningspaketet TCA® inkluderar:

 • • analys av upplösta gaser
 • • kvalitetsbedömning av isoleringsvätska
 • • partikelanalys
 • • analys av furanföreningar
 • • diagnostik
 • provning av transformatorolja – identifiering av suspenderade partiklar och avlagringar

  Ett sätt att få diagnostisk information från en transformator är att identifiera de suspenderade partiklar och avlagringar som finns i oljan. Dessa partiklar ger information om processer som pågår eller har pågått i transformatorn.

  Integrering av partikelanalys med traditionella provningar hjälper till att förstå mekanismerna som ligger till grund för transpormatorns arbete i ovanliga förhållanden och för att bestämma dess åldringsgrad.

  fördelar med TCA®-metoden

  Omfattande diagnostik

  TCA® integrerar provningsdata, trendanalys och ger mycket viktig information som behövs för att styra transformatorarbetet.

  Optimering av transformatoranvändning

  Information om transformatorns dielektriska och mekaniska tillstånd möjliggör bättre hantering av dess belastning

  Bättre funktion

  Genom att tillhandahålla stöd för reparationsprocedurer och riskhantering minskar vi antalet fel och förbättrar transformatorns funktion

  ecol-badanie-olejow-transformatorowych-badania-fizykochemiczne

  fysikalisk-kemiska oljeprovningar

  badania fizykochemiczne oleju obejmują:

  • • Bedömning av oljans isoleringsegenskaper
  • • Omfattningen av och dynamiken kring fuktutveckling i anordningens isoleringssystem
  • • Oljans åldringsgrad
  • • Bedömning av förekomsten av polära oxidationsprodukter som kan orsaka bildning av slam och avlagringar som försämrar värmeväxlingseffektiviteten på den aktiva delens och kylarnas yta
  • • Innehåll av sura oxidationsprodukter som bidrar till nedbrytning av pappersisoleringen
  • • Innehåll av inhibitorer som skyddar oljan mot snabb syrebetingad nedbrytning
  • • Oljans inverkan på övriga komponenter

  badanie oleju transformatorowego DGA

  DGA-provning

  bestämning av innehåll av upplösta gaser – DGA

  Analysen av upplösta gaser i olja (DGA) är den mest praktiska metoden för att detektera fel vid ett tidigt skede innan de orsakar allvarliga skador.

  DGA-diagnostik som utförs med utgångspunkt i en kromatografisk bestämning av halten av upplösta gaser, deras förändringsdynamik och förhållanden utgör en ovärderlig informationskälla om transformatorer, växlar, omkopplare och endra elanordningar där elektriska isoleringsvätskor används (minereal- och silikonoljor, estrar).

  Den enklaste och mest effektiva metoden för att tillståndsbedöma en transformator är att undersöka isoleringsvätskan. Det uppskattas att transformatorvätskan innehåller ungefär 70% diagnostisk information om transformatorn.

  kontakt

  Har du frågor om tjänsten?

  Kontakta vår specialist: