sv
pl
en

Mikrofiltrering och nanofiltrering av olja

Oljebehandlingstjänster för mikrofiltrering och nanofiltrering av olja.

Mikrofiltracja oleju

mikrofiltrering av olja

mikrofiltrering av industrioljor

Mikrofiltrering går ut på att avlägsna mikroskopiska föroreningspartiklar från oljor som används i maskiner och utrustning. Föroreningar som t.ex. metallspån, damm, avlagringar och andra partiklar kan ha negativ inverkan på maskinprestandan, orsaka tekniska fel och bidra till en kortare livslängd hos oljan.

Mikrofiltrering av industriolja är en noggrann filtreringsprocess där oljan får passera igenom mikroskopiska hål för att rensas från mycket små partiklar som t.ex. bakterier, virus och andra föroreningar mindre än 0,1 mikrometer. Syftet med mikrofiltrering av olja är att avlägsna dessa partiklar så att maskinen blir renare och fungerar mer effektivt.

varför är det värt att mikrofiltrera olja?

 • Föroreningar avlägsnas effektivt
  Mikrofiltrering av olja gör det möjligt att på ett effektivt sätt avlägsna mikroskopiska föroreningspartiklar som metallspån, damm, sand och andra partiklar. Oljan blir då renare och fri från ämnen som kan orsaka maskinskador och tekniska fel.
 • Bättre maskinprestanda
  Att avlägsna föroreningar från oljan har en positiv effekt på maskinens prestanda. Renare olja ger bättre smörjning, minskar friktion och förslitning, vilket i sin tur innebär bättre prestanda och en ökad livslängd hos maskinen.
 • Skydd mot mekaniska skador
  Föroreningar i oljan kan orsaka slitage på mekaniska komponenter som lager, tätningar och drivkomponenter. Mikrofiltrering minimerar risken för mekaniska skador, vilket innebär färre tekniska fel och mindre behov av reparationsarbeten.
 • Minskade underhållskostnader
  Mikrofiltrering av olja kan minska underhållskostnader. Renare olja innebär en mindre risk för tekniska fel, vilket i sin tur bidrar till mindre kostnader för reparationer, komponentbyten och tillfälliga produktionsstopp.
 • Ökad livslängd hos oljan
  Under mikrofiltreringsprocessen avlägsnas föroreningar som kan förkorta oljans livslängd. Detta gör att oljan kan användas under en längre tid, vilket innebär större besparingar och mindre oljeförbrukning.

mikrofiltrering av hydraulolja

öka besparingarna och minimera risken för misslyckanden

Vi utför mikrofiltrering av hydrauloljor som används för olika ändamål inom industrin. Genom att mikrofiltreras rensas hydrauloljan från föroreningar, mikroavlagringar och fasta partiklar, vilket bidrar till en ökad livslängd och prestanda.

Vi kan tillhandahålla ren och högeffektiv hydraulolja som minimerar risken för tekniska fel och ökar utrustningens livslängd.

Genom mikrofiltrering av hydraulolja kan maskiner hållas i utmärkt skick. Det är även ett mycket effektivt sätt att göra besparingar i företag som förbrukar stora mängder av hydraulolja.

Układ hydrauliczny przed wykonaniem usługi mikrofiltracji oleju hydraulicznego

laboratorieprovning av hydrauloljor

Alla mikrofiltreringsprocesser effektivitetstestas genom laboratorietester för att bekräfta att filtreringsparametrarna uppfyller ställda krav. Prover av filtrerad olja jämförs med oljans parametrar före mikrofiltrering.

Vi har ett eget modernt laboratorium för oljeanalyser. Vi följer ett certifierat, integrerat ledningssystem förenligt med kraven i standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 17025:2018-02 och SCC Petrochemical.

Att vårt laboratorium uppfyller de högsta standarderna har styrkts med ackreditering nr AB 1564, utfärdad av det polska ackrediteringscentrumet. Detta bekräftar att vi arbetar i enlighet med standarden PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

övervakning av hydrauloljans parametrar

På vårt eget laboratorium för oljeanalyser kan vi även vidta förebyggande åtgärder genom att kontinuerligt övervaka oljans parametrar och reagera på eventuella förändringar och avvikelser. På så sätt kan hydrauloljan mikrofiltreras i tid, dvs. innan systemet utsätts för skador.

Regelbunden användning av mikrofiltrering av olja kan avsevärt minska risken för mekaniska skador, öka oljans livslängd, förbättra systemets prestanda och minska underhålls- och reparationskostnaderna.

Vanliga frågor och svar – mikrofiltrering av olja

mikrofiltrering av industriolja – vanliga frågor

 • Med mikrofiltrering av industriolja avses en process där föroreningspartiklar avlägsnas från industriolja med hjälp av ett finporigt filter. Processen går ut på att avlägsna mikroskopiska föroreningar i form av fasta partiklar, avlagringar, damm eller organiska föroreningar som kan ha en negativ inverkan på prestandan och livslängden hos oljedrivna maskiner och utrustning.

  Mikrofilter är försedda med porer med en storlek från 0,1 till 0,01 mikron, vilket gör det möjligt att avlägsna de allra minsta föroreningar i som t.ex. damm, avlagringar, metallspån, vatten och harts. Syftet med denna process är att hålla oljan ren och upprätthålla dess egenskaper, vilket bidrar till en ökad maskinprestanda och minimerad risk för tekniska fel.

  Vid mikrofiltrering passerar oljan igenom speciella finporiga filter som fångar upp mikroskopiska föroreningar. Dessa filter kan vara tillverkade av olika material som t.ex. glasfiber, metallnät eller komposit. Under mikrofiltreringsprocessen filtreras oljan flera gånger, varvid allt mindre partiklar av föroreningar avlägsnas.

  Mikrofiltrering är en viktig process inom flera branscher, t.ex. tillverkningsindustrin, kraftindustrin, livsmedelsbehandling, kemisk industri m.m. Denna process gör det möjligt att upprätthålla hög kvalitet på maskindriften, öka livslängden hos komponenter och minimera arbetsstopp som orsakas av tekniska fel.

 • Mikrofiltrering bidrar till en ökad prestanda och livslängd hos maskiner och utrustning. Genom att avlägsna föroreningar från oljan, förhindras att den utsätts för oxidation och nedbrytning som annars kan leda till igensättning av oljekanaler, skador på lager, pumpar och andra maskinkomponenter.

 • Fördelarna med mikrofiltrering av industriolja är bl.a:

  • Bättre maskinprestanda
  • Ökad livslängd för industrimaskiner och utrustning
  • Minskad energiförbrukning
  • Minskat utsläpp av föroreningar
  • Minskade reparations- och underhållskostnader

 • Filtrering av hydraulolja är en process som går ut på att avlägsna föroreningar och fasta partiklar från oljor som används i hydraulsystem.

  Syftet med denna process är att hålla oljan ren, vilket bidrar till en ökad prestanda och livslängd hos dessa system. Under filtreringsprocessen får hydrauloljan passera igenom speciella filter som fångar upp förorenigar som damm, rost, metallpartiklar och andra fasta partiklar.

  Rengjord olja återförs till hydraulsystemet för att på så sätt förhindra förslitning av komponenter, tekniska fel samt säkerställa att hela systemet fungerar felfritt. Filtrering av hydraulolja är en viktig del av underhållsarbetet som bidrar till att hydraulutrustningen förblir i utmärkt skick.

  • Ökad livslängd och felfri funktion: Under filtreringsprocessen avlägsnas föroreningar som annars kan bidra till att hydraulelement förslits och utsätts för skador. Detta säkerställer att hydraulsystem håller längre och fungerar bättre.

  • Ökad prestanda: Ren hydraulolja har bättre smörjegenskaper och leder värme mer effektivt, vilket ger en ökad prestanda hos hydraulsystemet.

  • Energibesparingar: Ren olja reducerar friktionen i hydraulsystemet, vilket minskar energiförbrukningen hos pumpar och motorer och bidrar till lägre driftskostnader.

  • Minimerad risk för tekniska fel: Genom att avlägsna föroreningar och fasta partiklar förhindras plötsliga tekniska fel, produktionsstopp, vilket är oerhört viktigt inom industrin.

  • Ökad livslängd hos filter: Oljefilter är mer effektiva om de hanterar ren olja. Då behöver de inte bytas ut lika ofta, vilket innebär mindre kostnader.

  • Lägre underhållskostnader: Genom att förebygga fel och minska slitaget på komponenterna blir underhållskostnaderna för hydraulsystem lägre.

  • Högre produktkvalitet: I vissa branscher, t.ex. livsmedels- eller läkemedelsindustrin är ren hydraulolja oerhört viktig för att uppfylla de stränga kvalitetskraven.

  • Miljöskydd: Genom att filtrera hydraulolja minskas utsläpp av föroreningar, vilket går hand i hand med principerna för hållbar utveckling.

Mikrofiltracja oleju - zdjęcie podczas wykonywania usługi

nanofiltrering av olja

industriell nanofiltrering av oljor

Vi kan nanofiltrera alla typer av oljor, oavsett bas (mineralbas eller syntetisk bas), användningsområde (hydraulsystem, växlar, smörjsystem) eller viskositet.

Denna typ av filtrering rekommenderas i synnerhet vid hydraulsystem med servoventiler och proportionalventiler där oljans renhetsklass och vattenhalt påverkar systemets funktion. Nanofiltrering av olja fungerar särskilt bra när det gäller oljor som används i strategisk utrustning eller utrustning som det inte finns någon reserv för, t.ex. turbinstyrsystem, huvudväxlar i produktionslinjer, smörjsystem i huvudkompressorer.

I likhet med mikrofiltrering, används filtreringsmembraner vid nanofiltrering, men deras hål är ännu mindre än vid mikrofiltrering.

I och med att vi har ATEX-certifierade nanofiltreringsaggregat kan vi även utföra filtrering i zoner där det föreligger en explosionsrisk.

Nanofiltrering av olja används inte för vätskor som har vatten som sin huvudkomponent, t.ex. HFA, HFB, HFC eller vattenbaserade kylmedel m.m.

fördelar med nanofiltrering

fördelar med nanofiltrering av oljor:

organisatoriska fördelar

förebyggande av maskinstopp orsakade av tekniska fel till följd av avlagring av åldringsprodukter (lack), möjlighet att lösa upp avlagringar inuti systemet,

tekniska fördelar

möjlighet att öka livslängden och prestandan hos maskiner som är överbelastade eller används i ogynnsamma förhållanden genom att upprätthålla högre renhetsklass och lägre vattenhalt i oljan

ekonomiska fördelar

förebyggande av ekonomiska förluster till följd av oplanerade produktionsstopp, minskning av renoveringskostnader och kostnader för inköp av nya smörjmedel (längre livslängd hos oljor)

miljöfördelar

mindre avfall (i form av begagnad olja, oljeförpackningar, rengöringsmedel m.m.) tack vare ökad livslängd hos smörjmedel

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: