sv
pl
en

Kemisk rengöring i CIP-system

Kemisk rengöring CIP (Cleaning in Place) är en process som gör det möjligt att effektivt avlägsna avlagringar, rester och andra föroreningar från industriutrustning som t.ex. rör, tankar eller produktionsmaskiner. Denna teknologi bygger på en automatisk och integrerad rengöringsprocess som genomförs utan att maskinen behöver monteras ned. CIP är en lösning för livsmedels- och läkemedelsindustrin, där det är oerhört viktigt att hålla utrustningen ren och följa hygienkraven.

Czyszczenie-chemiczne-w-systemie-CIP

Kemisk rengöring i CIP-system

Kemisk rengöring i CIP-system

Kemisk rengöring i CIP-system (Cleaning in Place) består av automatisk rengöring och desinfektion av industrianordningar som t.ex. tankar, rörledningar, maskiner och produktionslinjer. I denna används speciella kemiska lösningar som passerar igenom systemet för att avlägsna alla föroreningar och mikroorganismer som kan förorena produkterna.

Kemisk rengöring i CIP-system är en effektiv metod att säkerställa en god hygien och säkerhet vid framställning av livsmedel, läkemedel och kosmetika samt att minska risken för korskontaminering.

I vilka sammanhang brukar CIP (Cleaning in Place) användas?

Kemisk rengöring CIP (Cleaning in Place) är framförallt avsedd för industriföretag, särskilt inom livsmedels-, läkemedels- eller kosmetikabranschen. CIP är en lösning för företag som måste upprätthålla högsta renhets- och hygiennivån i sina produktionsprocesser för att säkerställa säkerhet och hög produktkvalitet.

I praktiken är det oftast följande typer av företag som använder sig av CIP-rengöring:

 • mejerier
 • bagerier
 • anläggningar för köttbearbetning
 • bryggerier
 • läkemedelslaboratorier
 • kosmetiska laboratorier

CIP-rengöring ger fantastiska resultat där renhet, hygien och minimerad risk för föroreningar är avgörande.

fördelar med CIP

fördelar med rengöring av typen ”Cleaning in Place”

De största fördelarna med CIP-rengöring är att den effektiviserar produktionsprocesser, ökar prestandan och säkerställer hög kvalitet på slutprodukterna. Här kommer exempel på några andra fördelar:

Effektivitet

– CIP är en mycket effektiv rengöringsmetod som avlägsnar föroreningar, avlagringar och mikroorganismer från industrianordningar.

Tids- och arbetsbesparingar

– CIP möjliggör automatisk rengöring och desinfektion, vilket gör det möjligt att spara den tid och de kostnader som är förknippade med manuell rengöring.

Ökad produktivitet

– regelbunden CIP-rengöring ökar maskinprestandan då de hålls i bästa skick.

Livsmedelssäkerhet

– CIP är ett viktigt element i att uppfylla säkerhetskraven avseende livsmedel då den avlägsnar föroreningar och mikroorganismer som kan orsaka sjukdomar.

Enkel att genomföra

– CIP är lätt att implementera och kan anpassa till tillverkarens olika behov.

Miljövänlig

– Genom att använda automatiskt CIP-system minskas förbrukningen av vatten och rengöringsmedel, vilket har en positiv inverkan på miljön.

Bättre kvalitet

– CIP upprätthåller produktkvaliteten på samma nivå genom att säkerställa att maskiner är rena och fria från föroreningar.

CIP-rengöring steg för steg

CIP-rengöring (Cleaning in Place) består av ett par etapper som utförs med hjälp av speciella verktyg och rengöringsmedel. Här nedanför beskriver vi steg för steg hur typisk CIP-rengöring brukar gå till:

1. Förberedelse av utrustning och installationer – innan CIP-rengöring påbörjas är det viktigt att noggrant förbereda utrustning och installationer. I detta syfte behöver alla komponenter såsom filter, ventiler eller rör monteras ned och speciella behållare för rengöringsmedel och vatten måste förberedas.

2. Upplösning av rengöringsmedel – till vattenbehållare tillsätts en proportionerlig mängd rengöringsmedel som har i uppgift att lösa upp och avlägsna föroreningar från utrustning och installationer. De rengöringsmedel som används vid CIP-rengöring är anpassade till typen och graden av föroreningar.

3. Rengöringscykeln påbörjas – när rengöringsmedlet lösts upp och installationen förberetts, påbörjas en automatisk rengöringscykel som styrs av en dator. Eftersom CIP är en automatiserad process behöver operatören inte fortlöpande övervaka processen.

4. Spolning – under rengöringscykeln spolas utrustning och installationer ett antal gånger för att avlägsna rengöringsmedlet och föreningar. För detta syfte används vatten med rätt temperatur och tryck.

5. Desinfektion– när rengöringscykeln är slutförd, utförs desinfektion. Till vattenbehållarna tillsätts ett speciellt desinfektionsmedel som har i uppgift att förstöra mikroorganismer och bakterier. Desinfektion är särskilt viktig inom livsmedels- och läkemedelsbranschen där hygienkraven är väldigt stränga.

6. Spolning – efter desinfektion utförs en ytterligare spolningscykel i syfte att avlägsna desinfektionsmedlet

7. Processen slutförs – efter slutförd desinfektion och spolning kontrollerar operatören att hela processen har gått enligt plan och att utrustning och installationer är rena och redo för nästa produktionsprocess.

En viktig del av CIP-processen är även övervakning och kontroll i syfte att säkerställa maximal prestanda och rengöringskvalitet. CIP-operatörerna måste hela tiden övervaka processen för att undvika eventuella tekniska fel och säkerställa optimala rengöringsförhållanden.

Vanliga frågor och svar

CIP-rengöring (Cleaning in Place) – vanliga frågor:

 • Fördelarna med CIP-rengöring är att detta system är effektivt, ger tids- och arbetsbesparingar, ökad prestanda, livsmedelssäkerhet, är enkelt att implementera, miljövänligt och bidrar till bättre produktkvalitet.

 • System CIP może być stosowany do czyszczenia i dezynfekcji różnych urządzeń przemysłowych, takich jak zbiorniki, rurociągi, maszyny i linie produkcyjne.

 • Det varierar vilka kemiska lösningar som används för CIP beroende på typen av föroreningar. De kan dock innefatta rengöringsmedel, desinfektionsmedel, syror och baser.

 • Ja, det finns vissa säkerhetskrav som ska uppfyllas vid CIP-rengöring. Med dessa avses rätt utbildingar för personal, att använda lämplig personlig skyddsutrustning och iaktta försiktighet vid användning av kemiska lösningar.

 • Ja, CIP-rengöring är säker för miljön då de rengörings- och desinfektionsmedel som används är biologiskt nedbrytbara.

 • Hur mycket CIP-rengöring kostar beror på flera olika faktorer såsom typen och antalet anordningar som ska rengöras, typen av rengörings- och desinfektionsmedel samt rengöringsprocessens komplexitet. Värt att notera är dock att kostnaderna för CIP-rengöring vanligtvis är lägre än för traditionell manuell rengöring då det rör sig om en automatiserad process där det inte behövs särskilt mycket personal.

 • Ja, det finns olika standarder och certifikat som reglerar rengöring och desinfektion av utrustning och installationer som t.ex. standarden EN 1672-2 eller HACCP-certifikatet. Om CIP-rengöring utförs i enlighet med dessa standarder och certifikat kan hög rengöringskvalitet, säkerhet och hygien i produktionsprocesser säkerställas.

kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta vår specialist: