pl
en

Lista badań wykonywanych w naszym laboratorium

W Laboratorium Analiz Olejowych w Rybniku wykonujemy badania środków smarnych w oparciu o najnowsze obowiązujące normy. Katalog badań obejmuje wszelkie rodzaje analiz wykorzystywanych w diagnostyce olejowej.

lista badań

rodzaj badania

szczegóły

link do pełnego opisu

Zdolność oleju do wydzielania powietrza

Badanie polega na napowietrzeniu oraz określeniu czasu (w minutach) uwolnienia powietrza z oleju, pomiar jest realizowany przez pomiar gęstości.

Zawartość wody w oleju (Karl Fischer) – metoda wolumetryczna

Woda obecna w próbce miareczkowana jest za pomocą jodu. Ilość jodu zużytego do zmiareczkowania wody obecnej w próbce przeliczana jest na zawartość wody.

Skłonność oleju do pienienia, trwałość piany

Badanie polega na napowietrzaniu próbki oleju oraz pomiarze objętości piany bezpośrednio po zakończeniu napowietrzania (skłonność) oraz po określonym czasie (stabilność).

Klasa czystości oleju. Optyczny laserowy licznik cząstek – metoda z rozcieńczeniem

Automatyczna metoda pomiaru klasy czystości oleju laserowym licznikiem cząstek z zastosowaniem techniki rozcieńczenia eliminującej interferencje związane z zanieczyszczeniem wodą oraz obecnością rozpuszczalnych osadów.

Korozja na płytkach miedzi

Na płytkę miedzianą w obecności badanej próbki termostatuje się zgodnie z wymaganiem normy przedmiotowej. Płytkę po badaniu porównuje się ze wzorcem i określa poziom korozji w skali od 1 do 4 oraz podkategorii od a do e.

Zawartość wody w oleju (Karl Fischer) – metoda kulometryczna

Woda z próbki jest ekstrahowana do fazy gazowej i transportowana do celi pomiarowej, by wykonać miareczkowanie, gdzie jod jest generowany w procesie elektrochemicznego utleniania.

Lepkość kinematyczna – metoda Stabingera

Wykorzystywana jest zmodyfikowana zasada pomiaru Couette’a. W metodzie występuje cela do pomiaru gęstości i cela do pomiaru lepkości dynamicznej. Lepkość kinematyczna jest obliczana automatycznie, na podstawie lepkości dynamicznej i gęstości próbki.

Lepkość kinematyczna – metoda kapilarna

Badanie polega na pomiarze czasu przepływu próbki przez wzorcowaną kapilarę. Lepkość kinematyczną oblicza się, mnożąc zmierzony czas przepływu przez stałą kapilary.

Oznaczenie pierwiastków metodą ICP (Inductively Coupled Plasma)

Metoda polegająca na wykorzystaniu atomowej spektroskopii emisyjnej (AES). Próbka zostaje wzbudzona energetycznie w plazmie (mieszanina atomów jonów i elektronów) o temperaturze 10 000°C.

Klasa czystości

Ława filtracyjna – przygotowanie próbek do badania klasy czystości

Wydzielanie wody z oleju

Próbka badanego oleju jest mieszana z wodą w stosunku 40:40 (ml) przez 5 min. Wynikiem badania jest czas, podawany w minutach, w jakim nastąpi rozdział faz olej woda do uzyskania 3 ml lub mniej emulsji.

Własności przeciwkorozyjne na trzpieniu stalowym

Trzpień stalowy, w obecności próbki oleju i wody, jest termostatowany w 60°C. Po upływie 24 godzin przeprowadza się ocenę wizualną.

Pomiar penetracji smaru

Badanie penetracji polega na pomiarze głębokości zanurzenia stożka w smarze, po 5-sekundowym, grawitacyjnym opadaniu. Wynikiem badania jest penetracja, mierzona w 0,1 mm, która definiuje klasę konsystencji smaru, określonej wg NLGI.

Filtrowalność (bez wody)

Badanie polega na filtrowaniu próbki oleju przez membranę o porowatości 0,8 µm oraz odnotowaniu czasu trwania filtrowania określonych objętości.

Liczba zasadowa oleju (BN)

Liczba zasadowa jest to ilość miligramów (KOH), równoważna wszystkim składnikom o charakterze zasadowym zawartych w 1 gramie oleju. Badanie polega na miareczkowaniu potencjometrycznym.

Oznaczenie liczby kwasowej oleju

Liczba kwasowa jest to ilość miligramów (KOH), równoważna wszystkim składnikom o charakterze kwaśnym zawartych w 1 gramie oleju. Badanie polega na miareczkowaniu potencjometrycznym.

Index PQ – pomiar zawartości cząstek

PQ Index – Particle Quantifier Index – kwantyfikator cząstek ferromagnetycznych. Pomiar opiera się na zjawisku zniekształcenia pola magnetycznego.

Barwa oleju

Metoda polega na określeniu barwy oleju w odniesieniu do wzornika barw ASTM. Pomiar wykonuje aparat metodą spektrofotometryczną. Skala ASTM od 0,5 (najjaśniejsza) do 8,0 (najciemniejsza).

Gęstość oleju

Ciekła próbka jest wprowadzana do drgającej U-rurki. Proporcjonalna do gęstości zmiana częstotliwości oscylacji pustej i wypełnionej U-rurki jest wykorzystana do obliczenia gęstości.

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (manualnie) – metoda Pensky Martens

Badanie polega na określeniu minimalnej temperatury zapłonu oleju znajdującego się w tyglu zamkniętym, przy użyciu inicjatora zapłonu (tutaj płomień).

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (automat) metoda Pensky Martens

Badanie polega na określeniu minimalnej temperatury zapłonu oleju znajdującego się w tyglu zamkniętym, przy użyciu inicjatora zapłonu (tutaj zapłonnik elektryczny wprowadzany automatycznie).

Pozostałość po koksowaniu wg Conradsona

Metoda polega na oznaczaniu pozostałości, po koksowaniu, powstałej po odparowaniu i rozkładzie termicznym przetworów naftowych.

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym – metoda Cleveland

Badanie polega na określeniu minimalnej temperatury zapłonu oleju znajdującego się w tyglu otwartym przy użyciu inicjatora zapłonu (tutaj płomień).

Badanie kolorymetryczne membrany MPC

Spreparowana próbka oleju zostaje przefiltrowana przez membranę filtracyjną, a następnie membrana zostaje poddana ocenie kolorymetrycznej. Wskaźnik MPC jest wyznaczany na podstawie spektralnego pomiaru barw wg skali CIE Lab w odfiltrowanym osadzie z próbki.

Klasa czystości oleju – metoda mikroskopowa

Badanie polega na przefiltrowaniu 100 ml badanego oleju przez membranę filtracyjną oraz ocenie klasy czystości oleju za pomocą mikroskopu, manualnie – przez doświadczonego laboranta lub automatycznie.

Liczba deemulgacji

W ściśle znormalizowanych warunkach do 20 ml oleju doprowadza się parę wodną, w burzliwych warunkach następuje wytworzenie 40 ml emulsji. Wynikiem badania jest czas oddzielenia 20 ml oleju liczony w sekundach.

Badanie stabilności oksydacyjnej RPVOT (metoda sucha)

Badana próbka oleju w obecności katalizatorów starzenia (wody, miedzi, tlenu) zamknięta w stalowym pojemniku jest termostatowana w 150 °C. Wynikiem badania jest czas liczony w minutach od momentu umieszczenia próbki w aparacie, do momentu spadku ciśnienia o 1,75 bar od maksymalnego ciśnienia, jakie zostało odnotowane w badaniu.

RULER – oznaczanie inhibitora aminowego i fenolowego

Przy wykorzystaniu techniki woltamperometrii zostaje wykreślony diagram, który w odniesieniu do krzywej referencyjnej informuje o ilości pozostałych w oleju inhibitorów antyoksydacyjnych.

Oznaczenie pierwiastków – metoda RDE (Rotating Disc Electrode)

Metoda polegająca na wykorzystaniu zjawiska atomowej spektroskopii emisyjnej (AES). Wzbudzenie pierwiastków w próbce następuje w łuku elektrycznym (7-8 tys. °C), generowanym między obrotową elektrodą dyskową a elektrodą prętową. Z ilości wyemitowanej energii, poszczególnych pierwiastków, aparat definiuje ich koncentrację.

Spektroskopia w podczerwieni

Poszczególne molekuły występujące w oleju absorbują typowe dla siebie światło podczerwone. Na podstawie różnicy między „ślepą” oraz wiązką po przejściu przez olej powstaje inferogram, który poddany matematycznym przekształceniom transformacji Fouriera daje widmo IR – zależność absorbancji od liczby falowej.

Optyczna analiza cząstek PSC (particle shape classification)

Aparat, wykorzystując odpowiednią optykę oraz bardzo szybki mikro przetwornik CCD, archiwizuje obrazy cząstek, przyporządkowując je (na podstawie ich kształtu) do właściwego zbioru. Definiuje tym samym proces zużyciowy, w jakim powstały.

Profil konsystencji smaru (Grease Thief Analysis)

Grease Thief® to jedyna metoda pozwalająca na wykonanie aż 9 testów (w tym m.in. badanie konsystencji, stopnia zużycia, zanieczyszczenia, utleniania smaru oraz zliczenia cząstek zużyciowych) na podstawie próbki smaru o wadze zaledwie 1g.

kontakt

dowiedz się więcej o ofercie analiz diagnostycznych i o tym, jakie korzyści mogą przynieść twojej firmie

Skontaktuj się z naszym laboratorium