pl
en
sv

Badanie oleju transformatorowego i diagnostyka cieczy elektroizolacyjnych

Badamy ciecze elektroizolacyjne (oleje transformatorowe) z urządzeń w eksploatacji. Monitorujemy procesy starzeniowe olejów i ich właściwości izolacyjno – chłodzące. Pozwalamy skutecznie planować działania serwisowe, diagnozować i unikać potencjalnych awarii.

badanie oleju transformatorowego

ocena stanu transformatora

badane oleju transformatorowego

Badanie oleju transformatorowego pozwala uzyskać cenne informacje dotyczące kondycji urządzenia oraz przewidzieć potencjalne problemy, co pozwala na podejmowanie odpowiednich działań konserwacyjnych.

W ramach badania sprawdzamy takie parametry jak zawartość wody, stopień kwasowości, zawartość gazów rozpuszczonych oraz obecność zanieczyszczeń stałych. Wyniki tych badań pozwalają na wczesne wykrywanie ewentualnych uszkodzeń czy nieprawidłowości.

badanie oleju transformatorowego – trzy aspekty badań

Kompleksowa ocena stanu pracy urządzeń na przykładzie transformatora obejmuje trzy zasadnicze aspekty badań:

1. badania fizykochemiczne

– polegają na szczegółowej analizie różnych właściwości fizycznych i chemicznych oleju izolacyjnego oraz układu izolacyjnego transformatora. W zakres badań fizykochemicznych wchodzi m.in. analiza takich parametrów jak zawartość wody, stopień kwasowości, zawartość gazów rozpuszczonych, obecność zanieczyszczeń stałych.

 

badania fizykochemiczne oleju obejmują:

właściwości

Ocenę właściwości izolacyjnych oleju

zawilgocenie

Stopień i dynamikę zawilgocenia układu izolacyjnego urządzenia

zestarzenie

Stopień zestarzenia oleju

polarne produkty utleniania

Obecności polarnych produktów utleniania, która może prowadzić do tworzenia się szlamów i osadów pogarszających efektywność wymiany ciepła na powierzchni części aktywnej i chłodnic

kwaśne produkty utleniania

Zawartość kwaśnych produktów utleniania oleju wpływająca na degradację izolacji papierowej

zawartość inhibitora

Zawartość inhibitora zabezpieczającego olej (inhibitowany) przez szybką degradacją pod wpływem tlenu

wpływ na urządzenie

Wpływ oleju na pozostałe elementy urządzenia

rodzaje badań fizykochemicznych

badanie

metoda

wygląd zewnętrzny próbki

IEC 60269

barwa

ASTM D-1500

zawartość wody w oleju

IEC 60814

zawartość wody skorygowana w 20oC

IEC 60422

napięcie przebicia – BDV

IEC 60156

współczynnik stratności (Tg delta)

IEC 60247

rezystywność

IEC 60247

liczba kwasowa

IEC 62021

napięcie międzyfazowe

ISO 6295

zawartość inhibitora

IEC 60666

liczba cząstek stałych

ISO 4406

temperatura zapłonu

ISO 2719

lepkość kinematyczna

ISO 3104

gęstość

ISO 3675

korozyjność siarkowa

D-1275-B

2. badanie gazów rozpuszczonych (DGA)

– polega na identyfikacji i analizie gazów znajdujących się w oleju izolacyjnym transformatora. Gazowe produkty uboczne powstają w wyniku procesów termicznych i elektrochemicznych zachodzących w izolacji transformatora podczas pracy. Analiza DGA pozwala na identyfikację różnych gazów (np. wodór, metan, etan, acetylen, tlen, azot, dwutlenek węgla) które mogą być wskaźnikiem różnych procesów zachodzących w transformatorze.

3. badanie zawartości związków furanu

– polega na badaniu ilości tych substancji obecnych w oleju izolacyjnym transformatora. Wyższe stężenia związków furanu mogą świadczyć o procesach degradacji izolacji celulozowej, co może być spowodowane działaniem wysokiej temperatury, wilgoci, tlenu oraz obecnością innych czynników przyspieszających starzenie się izolacji.

badanie oleju transformatorowego

korzyści regularnego badania olejów transformatorowych (cieczy elektroizolacyjnych) z urządzeń w eksploatacji

Monitoring procesów starzeniowych

Monitorowanie procesów starzeniowych olejów i ich właściwości izolacyjno – chłodzących

Ocena stanu urządzenia

Ocena stanu urządzenia np. transformatora i jego przydatności do dalszej eksploatacji

Diagnoza i usunięcie awarii

Możliwość uniknięcia awarii, mającej często bardzo poważne skutki ekonomiczne

Zarządzanie pracami serwisowymi

Planowanie działań serwisowych z odpowiednim wyprzedzeniem

Niższe koszty badań

Niskie koszty badań w porównaniu z pomiarami elektrycznymi

Brak przestojów serwisowych

Możliwość pobierania próbek z pracujących urządzeń

badanie oleju transformatorowego – identyfikacja cząstek zawieszonych i osadów

Jedną z możliwości pozyskania informacji diagnostycznej z transformatora jest identyfikacja cząstek zawieszonych i osadów zawartych w oleju. Cząstki te dostarczają informacji o procesach zachodzących w transformatorze obecnie i w przeszłości.

Integracja analizy cząstek z tradycyjnymi testami jest użytecznym narzędziem pomocnym w zrozumieniu mechanizmów leżących u podstaw pracy transformatora w niestandardowych warunkach lub w ocenie stopnia jego starzenia.

ecol schemat badanie oleju transformatorowego DGA

badanie oleju transformatorowego DGA

badanie zawartości gazów rozpuszczonych – DGA

Analiza gazów rozpuszczonych w oleju (DGA) to najbardziej użyteczna metoda wykrywania początkowej fazy defektów, których rozwój może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Diagnostyka DGA, dokonywana na podstawie badania chromatograficznego zawartości gazów rozpuszczonych, ich dynamiki zmian jak również wzajemnych stosunków, stanowi cenne źródło informacji o aktualnym stanie technicznym transformatorów, przekładników, przełączników i innych urządzeń elektroenergetycznych, w których stosuje się płyny elektroizolacyjne (oleje mineralne i silikonowe, estry).

Najłatwiejszym i najefektywniejszym sposobem na ocenę stanu transformatora jest badanie płynu izolacyjnego. Ocenia się, że płyn transformatorowy zawiera około 70% informacji diagnostycznych o transformatorze.

kontakt

dowiedz się więcej o usłudze badania olejów transformatorowych

Skontaktuj się bezpośrednio z naszym specjalistą, zespołem laboratoryjnym lub diagnostycznym:

Katarzyna Błaszczyk-Paryż

Zespół
laboratoryjny

Zespół diagnostyczny