pl
en
sv

Dekontaminacja instalacji procesowych

Oferujemy usługę dekontaminacji instalacji rafineryjnych z użyciem aktywnej piany chemicznej. Technika ta pozwala w relatywnie krótkim czasem na wyczyszczenie kolumny rafineryjnej i przywrócenie nominalnych parametrów instalacji.

dekontaminacja-instalacji-procesowych

dekontaminacja instalacji procesowych

cel procesu dekontaminacji

Planowany postój instalacji produkcyjnych to bardzo pracochłonny okres, który często wymaga kilkutygodniowego przestoju. Zanieczyszczone zbiorniki, kolumny, wymienniki ciepła lub rurociągi muszą zostać opróżnione w celu oczyszczenia i odgazowania. Zanieczyszczenia mogą zawierać niebezpieczne składniki i szkodliwe gazy.

Celem procesu dekontaminacji jest maksymalne skrócenie czasu postoju biegnącego od zatrzymania instalacji do przystąpienia do prac remontowo-serwisowych wiążących się z rozszczelnieniem instalacji.

skrócenie czasu postoju remontowego instalacji

Efekt ten jest uzyskany poprzez neutralizację i usunięcie niebezpiecznych siarczków, siarkowodoru, benzenu, węglowodorów lotnych i innych niepożądanych gazów procesowych.

Aby niezawodnie osiągnąć te cele, stosowane są wysokowydajne chemiczne środki czyszczące z dostosowanymi do nich metodami czyszczenia i odgazowywania. Czyszczenie i odgazowanie kolumn i zbiorników destylacyjnych może być wykonane z doskonałym skutkiem w ciągu jednego dnia. Całkowite wyeliminowanie niebezpiecznych gazów i potencjalnych zagrożeń pożarowych ma ogromne znaczenie.

Mechaniczne czyszczenie i dekontaminacja zbiorników magazynowych może wymagać kilku tygodni przestoju. Dla porównania, chemiczne czyszczenie i odgazowanie znacznie skraca czas przestoju do kilku dni, co daje duże korzyści ekonomiczne.

Oferujemy programy dekontaminacji (czyszczenia i odgazowania) dostosowane do potrzeb i specyfiki instalacji. Opracowujemy rozwiązania technologiczne mające na celu zapewnienie naszym klientom pełnego wsparcia technicznego podczas planowanych lub nieplanowanych przestojów. Nasze oferta zawsze obejmuje pakiet dostosowanych rozwiązań, których powodzenie ściśle zależy od fazy projektowej, w którą zaangażowany jest klient. Ten pierwszy krok, jest kluczem do wyboru najbardziej odpowiedniej aplikacji, produktów, wyboru optymalnej procedury działania i minimalizacji kosztów.

Celem procesu dekontaminacji jest maksymalne skrócenie czasu postoju biegnącego od zatrzymania instalacji do przystąpienia do prac remontowo-serwisowych wiążących się z rozszczelnieniem instalacji.

fazy procesu dekontaminacji

fazy procesu dekontaminacji

W procesie dekontaminacji wyróżnić możemy dwie fazy:

faza projektowania


Faza projektowania jest kluczem do pomyślnego wyniku. W tej fazie projekt można przestudiować i zaplanować w każdym szczególe, wszystkie dostępne technologie są badane w celu wybrania najbardziej odpowiedniej dla osiągnięcia celów technicznych. Ta faza jest również niezbędna do określenia wszystkich rozwiązań, które są w stanie zagwarantować najwyższe standardy bezpieczeństwa i zminimalizować wszelkie potencjalne zagrożenia.

celem fazy projektowania jest określenie:

1. Optymalnych parametrów przepływu zarówno dla fazy gazowej, jak i recyrkulacji cieczy

2. Listy najskuteczniejszych chemikaliów

3. Identyfikacji optymalnych parametrów procesu

4. Najlepszej strategii monitoringu (zdefiniowanie punktów poboru, rodzaju analizy i ich częstotliwości)

5. Wymaganego personelu technicznego

Faza projektowania jest również kluczowa dla aspektów bezpieczeństwa, które należy ocenić, aby zaplanować wszystkie niezbędne środki zapobiegawcze i ochronne.

w fazie projektowania ustalamy:

1. Kompletny zbiór danych dotyczących bezpieczeństwa

2. Odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w zależności do zanieczyszczeń występujących w środowisku pracy

3. Najbardziej odpowiednie systemy pobierania próbek zgodnie charakterem próbki, która ma być pobrana i poddana analizie

faza monitoringu


Wyspecjalizowany personel podczas prowadzenia procesów dekontaminacji zapewni pełną i stałą kontrolę procesu, w zakresie:

  • Poboru próbek w celu oceny skuteczności realizacji procesu dekontaminacji, monitorowane są stężenia dodatków i trendy zanieczyszczeń. Częstotliwość próbkowania określana jest w zależności od krytyczności punktu i może wynosić nawet co godzinę
  • Ciągłego monitorowanie ciśnień i temperatur całego procesu poprzez analizę danych ze sterowni oraz wykorzystanie przyrządów polowych. Ciągłego monitorowanie i kontroli przepływów w systemach odwadniających

cechy i korzyści stosowania procesu dekontaminacji

metoda wysokoefektywna ekonomicznie

 • Redukcja konsumpcji pary do procesu (nawet o 90%)
 • Znaczne skrócenie czasu czyszczenia w porównaniu z innymi metodami
 • Niskie zużycie chemikaliów użytych do procesu czyszczenia
 • Zmniejszony koszt utylizacji i zagospodarowania odpadów
 • Zminimalizowane potrzeby tymczasowego przechowywania odpadów

  technologia przyjazna dla środowiska

  • Użyte substancje są biodegradowalne
  • Niska toksyczność (pH: 8-9)
  • VOC trwale związane w fazie roztworu
  • Brak negatywnego wpływu na życie biologiczne oczyszczalni ścieków

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość:

sprawdź również

Czyszczenia specjalistyczne

Czyszczenie chemiczne w systemie CIP

Czyszczenie urządzeń ciśnieniowych