pl
en
sv

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób przebywających na terenie Ecol Sp. z o.o. za pomocą systemu monitoringu

W budynkach, pomieszczeniach oraz na terenach należących do Ecol sp. z o.o. prowadzony jest monitoring wizyjny (CCTV).

  1. 1. Ecol sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych.
  2. 2. Do kontaktu z administratorem danych osobowych w Ecol Sp z o.o. służy następujący adres email: ecol@ecol.eu.
  3. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie Ecol sp. z o.o.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Ecol Sp z o.o. danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej, jest prawnie uzasadniony interes Ecol Sp z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f) RODO) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynków, terenu oraz ochrony osób i mienia.
  5. 5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Ecol Sp z o.o. mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również w sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ciążących na Ecol sp. z o.o.
  6. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 1 miesiąca od dnia nagrania, po upływie tego terminu zostaną automatycznie nadpisane. Dokładny czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.
  7. 7. Posiadają Państwo prawo wglądu swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach, takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa.
  8. 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
  10. 10. Państwa dane osobowe nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowania.