pl
en
sv

Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług

Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług
Ecol Sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług mają zastosowanie oraz stanowią integralną część wszystkich umów zakupu towarów i usług zawieranych przez Ecol Sp. z o.o. chyba, że ich zastosowanie zostało wyraźnie wyłączone przez strony umowy.

1. Użyte w dalszej części niniejszych OWZTiU określenia oznaczają:
1.1 Towary – oznaczają wszelkie rzeczy, prawa lub inne dobra stanowiące przedmiot zamówienia złożonego przez Ecol Sp. z o.o. lub przedmiot umowy zawartej w formie pisemnej.
1.2 Usługi – oznaczają wszelkiego rodzaju świadczenia, nie będące towarami usługi świadczone na rzecz Ecol Sp. o.o. przez Dostawców.
1.3 Dostawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a także każdy inny podmiot, z którym Ecol Sp. z o.o. zawarła umowę dostawy lub sprzedaży Towarów, a także umowę o świadczenie Usług na rzecz Ecol Sp. z o.o., jak również inną umowę o podobnym charakterze;
1.4 Umowa – oznacza umowę dostawy, sprzedaży, a także umowę o świadczenie Usług na rzecz Ecol Sp. z o.o., jak również inną umowę o podobnym charakterze.
1.5 Zamówienie – potwierdzenie zawarcia Umowy złożone Dostawcy przez Ecol Sp. z o.o., zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych OWZTiU.
1.6 Cena Nabycia – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Ecol Sp. z o.o. jest obowiązana zapłacić Dostawcy za Towar lub Usługę zgodnie z Zamówieniem lub postanowieniami OWZTiU; w cenie nie uwzględnia się podatku od towaru i usług, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa sprzedaż/dostawa Towarów/Usług podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług.

§2 Zastosowanie.

2.1 Niniejsze OWZTiU znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży lub dostawy Towarów, jak również do umów o świadczenie Usług na rzecz Ecol Sp. z o.o. i stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez
Ecol Sp. z o.o. Dostawcy, o ile nie została zawarta odrębna pisemna umowa.
2.2 OWZTiU mają zastosowanie do umów zawartych w formie pisemnej, w zakresie nieuregulowanym w tych umowach, chyba że postanowienia umowy w formie pisemnej wyraźnie wyłączają wszystkie lub tylko niektóre postanowienia OWZTiU.
2.3 Rodzaj Towarów, które mają być dostarczone, ich ilość, cena i wymagane specyfikacje, jak również rodzaj Usług, które mają być świadczone na rzecz Ecol Sp. z o.o., i ich ceny oraz wymagane specyfikacje są określone w Zamówieniu i/lub we wszelkiej innej pisemnej dokumentacji, którą Ecol Sp. z o.o. udostępni Dostawcy. Zamówienie i inne dokumenty powinny uwzględniać ustalenia Stron poczynione w trakcie negocjacji zmierzających do zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia.

§3 Zamówienie.

3.1 Zamówienia są składane przez Ecol Sp. z o.o. w formie pisemnej, na podstawie oferty i informacji udostępnionych przez Dostawcę przed złożeniem Zamówienia. Zamówienie uwzględnia potrzeby Ecol Sp. z o.o. w zakresie Towarów
i Usług oraz powinno zawierać ustalenia poczynione z Dostawcą.
3.2 Zamówienie może być złożone przez Ecol Sp. z o.o. także w formie elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. Jednocześnie zamówienie złożone w formie elektronicznej powinno byćpotwierdzone przesłaniem zamówienia w formie pisemnej na adres Dostawcy.
3.3 Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przez Dostawcę do Ecol Sp. z o.o. Podpisanie zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych OWZTiU i przyjęcie zamówienia do
realizacji. Brak pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę w podanym wyżej terminie, traktowany będzie przez Ecol Sp. z o.o. jako przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji na warunkach i w terminie określonych w zamówieniu i zgodnych z OWZTiU.
3.4 Zamówienie może być zaakceptowane i potwierdzone przez Dostawcę wyłącznie bez zastrzeżeń. Wszystkie warunki lub postanowienia określone przez Dostawcę w potwierdzeniu Zamówienia, które modyfikują, uzupełniają lub w inny sposób różnią się od warunków określonych w Zamówieniu i niniejszych OWZTiU są niedopuszczalne, i będą uważane za niezastrzeżone, a umowa będzie uważana za zawartą na warunkach określonych w Zamówieniu złożonym przez Ecol Sp. z o.o.
3.5 Ecol Sp. z o.o. zachowuje prawo do zmiany warunków Zamówienia w trakcie jego realizacji. Dostawca podejmie najlepsze starania w celu zadośćuczynienia takiemu żądaniu, jednak jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Ecol Sp. z o.o. o trudnościach lub przeszkodach w realizacji zmienionego Zamówienia i uzgodnić z Ecol Sp. z o.o. warunki realizacji zmienionego Zamówienia. Strony wspólnie uzgadniają wszelkie zmiany Ceny Nabycia, o ile stanowią one rezultat takiej zmiany Zamówienia.
3.6 Zmiany Zamówienia przez Dostawcę w trakcie jego realizacji wymagają uprzedniej pisemnej zgody Ecol Sp. z o.o. Zgoda Ecol sp. z o.o. może być przekazana Dostawcy drogą elektroniczną.
3.7 Na podstawie Umowy Dostawca dostarcza Towary nowe. Za Towary nowe uznaje się Towary nieużywane, wytworzone nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą Dostawy.

§4 Cena Nabycia i warunki płatności.

4.1 O ile nie zostanie inaczej uzgodnione, Cena Nabycia wskazana w Zamówieniu obejmuje opakowanie, wszelkie podatki (z wyjątkiem podatku od towarów i usług, o ile ma on zastosowanie), opłaty, cła, opłaty transportowe (zgodnie z uzgodnionymi warunkami dostawy) i wszelkie inne opłaty znajdujące zastosowanie do dostawy Towarów/świadczenia Usług. Cena Nabycia pokrywa również koszty wszelkich usług dodatkowych związanych z dostawą Towarów i świadczonych przez Dostawcę na podstawie danego Zamówienia, w szczególności koszty transportu, instalacji, montażu, uruchomienia, pomocy technicznej i przeszkolenia.
4.2 Warunki płatności, w tym terminy zapłaty są określone w Zamówieniu.
4.3 Termin zapłaty liczony jest od dnia otrzymania przez Ecol Sp. z o.o. prawidłowo wystawionej faktury, a w przypadku faktur błędnie wystawionych liczony jest od momentu otrzymania przez Ecol Sp. z o.o. faktur korygujących i przedłużony o czas, jaki upłynął od dnia otrzymania faktury VAT do dnia otrzymania faktury korygującej.
4.4Dostawca wystawi fakturę na podstawie dokumentu wskazanego w § 5 pkt 5.5 poniżej.
4.5Warunkiem uznania faktury za prawidłową oraz postawienia jej do dyspozycji płatniczej jest podanie PKWiU lub kodu CN towaru lub usługi będącej przedmiotem zamówienia.

§5 Dostawa i termin dostawy.

5.1 O ile nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie, termin dostawy Towarów/świadczenia Usług jest określony w Zamówieniu. O ile nie dojdzie do zmiany Zamówienia zgodnie z § 3 powyżej wskazany w Zamówieniu termin dostawy Towarów/świadczenia Usług ma charakter ostateczny i Dostawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji Zamówienia. Odpowiedzialność Dostawcy obejmuje wszelkie poniesione przez Ecol Sp. z o.o. straty, jak
również wszelkie utracone przez Ecol Sp. z o.o. korzyści, w związku z opóźnieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
5.2 Odpowiedzialność Dostawcy za szkody, o której mowa w zdaniu powyżej nie zwalnia Dostawcy z obowiązku dostarczenia Towarów/świadczenia Usług. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ecol Sp. z o.o. o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na opóźnienie dostawy Towarów/świadczenia Usług.
5.3 Wraz z dostawą Towarów/wykonaniem Usług, Dostawca powinien dostarczyć także wszelką dokumentację techniczną i certyfikaty wymagane dla Usług i Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub inne dokumenty określone w Zamówieniu. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu zobowiązania przez Dostawcę, skutkującą możliwością odstąpienia od umowy dostawy Towarów/świadczenia Usług, co do których uchybiono obowiązkowi wskazanemu w tym punkcie bez wyznaczania dodatkowego terminu. W przypadku opisanym w zdaniach poprzednich Ecol Sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu, w którym dostawca uchybił obowiązkowi wskazanemu w tym punkcie.
5.4 Zamówione towary zostaną dostarczone do siedziby Ecol Sp. z o.o. lub w inne miejsce wskazane w Zamówieniu lub pisemnie ustalone pomiędzy Ecol Sp. z o.o. a Dostawcą. Rozładunek Towarów jest dozwolony wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody osób wskazanych przez Ecol Sp. z o.o. i w miejscach przez nich wyznaczonych.
5.5 Sprawdzenia wykonania usług i odbioru Towarów dokonuje pracownik lub inna osoba wskazana przez Ecol Sp. z o.o. dokumentem potwierdzający wykonanie dostawy lub usługi może być w szczególności dokument dostawy, dokument wydania np. WZ, list przewozowy, protokół odbioru.
5.6 Pracownik Dostawcy, dokonujący dostawy Towarów/świadczenia Usługi jest przedstawicielem Dostawcy, umocowanym do składania i odbierania w imieniu Dostawcy oświadczeń, związanych z realizacją Umowy.
5.7 W przypadku, gdy dostawa Towarów/wykonanie usługi ma następować częściami, terminy i miejsca realizacji poszczególnych części dostawy Towarów/świadczenia usługi oraz ilości Towarów zostaną określone w Zamówieniu lub uzgodnione z Ecol Sp. z o.o. na piśmie. Dopuszczalne jest uzgodnienie drogą elektroniczną.
5.8 W przypadku, gdy dostarczone Towary/wykonane Usługi obarczone są wadami, usterkami lub nie spełniają wymogów określonych zgodnie z § 2 pkt 2.3. Ecol Sp. z o.o. według własnego uznania uprawniony jest do odmowy odbioru całości lub części Dostawy oraz wyznaczenia Dostawcy dodatkowego terminu dostawy Towarów/świadczenia usług wolnych od wad i odpowiadających wymogów określonych zgodnie z § 2 pkt 2.3. Koszty odbioru wadliwych Towarów/
Usług oraz ponownego dostarczenia Towarów/świadczenia Usług ponosi Dostawca.
5.9 O ile inaczej nie ustalono, korzyści i ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru/wykonanej Usługi przechodzą na Ecol Sp. z o.o. z chwilą potwierdzenia wydania Towarów/świadczenia Usług stosownym dokumentem, zgodnie z warunkami ustalonymi w Zamówieniu.
5.10 Na podstawie Umowy, Dostawca zobowiązuje się wydać Odbiorcy i przenieść na Odbiorcę własność Towarów lub wykonać Usługi, a Odbiorca zobowiązuje się Towary odebrać i zapłacić Dostawcy Cenę Nabycia lub uiścić Cenę Nabycia za wykonane Usługi.

§6 Gwarancja.

6.1 Zrealizowanie Zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone
towary/wykonane Usługi na okres wskazany w Zamówieniu.
6.2 Okres gwarancji biegnie na czas i od dnia wskazanego w Zamówieniu, a w przypadku braku takiego wskazania od chwili określonej zgodnie z § 5 pkt 5.9.. Jeśli w Zamówieniu nie wskazano okresu Gwarancji wynosi on 2 lata dla dostarczonych Towarów, jednak nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta Towaru i 2 lata dla wykonanych Usług.
6.3 Ecol Sp. z o.o. powiadamia Dostawcę o stwierdzonych wadach i usterkach dostarczonych towarów/wykonanych usług. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie nie dłuższym niż 7 dni, chyba że Dostawca uzgodni z Ecol Sp. z o.o. inny termin usunięcia wad i usterek.
6.4 Ecol Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów/usług lub zażądania ich wymiany lub naprawy. Dostawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością.
6.5 W przypadku nieusunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Ecol Sp. z o.o. może usunąć wadę koszt i ryzyko Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Ecol Sp. z o.o. w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
6.6 Dostawca dostarczy Ecol Sp. z o.o. najpóźniej w dniu dostawy Towaru/wykonaniu Usługi dokument gwarancyjny.
6.7 Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
6.8 Transport lub przesyłka Towarów, związana z realizacją przez Ecol Sp. z o.o. uprawnień z tytułu gwarancji następuje staraniem i na koszt Dostawcy.

§7 Kary umowne.

7.1 Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
Dostawca zapłaci Ecol Sp. z o.o. kary umowne:
7.1.1 za odstąpienie od realizacji przyjętego zamówienia w całości lub w części, a niezrealizowanego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Ecol Sp. z o.o. – w wysokości 20% wartości brutto całego przedmiotu zamówienia;
7.1.2 za opóźnienie w terminie dostawy Towarów/wykonaniu Usług w wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, dotyczy to również terminów pośrednich (w przypadku realizacji zamówienia w częściach);
7.1.3 za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, wyznaczonego zgodnie z § 6 pkt 6.3.
7.2 Ecol Sp. z o.o. ma prawo potrącić swoje wierzytelnościami z tytułu naliczonych kar umownych wierzytelnościami Dostawcy, wynikającymi z Zamówienia. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub niezrealizowaniem przez Dostawcę obowiązku określonego w § 5 OWZTiU, Ecol Sp. z o.o. może – nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego – skorzystać z jednego lub większej ilości
następujących uprawnień:
7.2.1 dokonać zakupu u innego podmiotu, na koszt i ryzyko Dostawcy, na zasadach określonych w pkt 7.5;
7.2.2 odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy. Ecol Sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym miała nastąpić realizacja Zamówienia.
7.3 Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Ecol Sp. z o.o. może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach.
7.4 W przypadku naruszenia przez Dostawcę regulacji w obszarze BHP, P.Poż i ochrony środowiska, lub przepisów wewnętrznych, w każdym miejscu Dostawy/świadczenia Usługi Ecol Sp. z o.o. może obciążyć Dostawcę kosztami wynikającymi z tego naruszenia, w szczególności Dostawca może być obciążony karą zgodnie z obowiązującym w miejscu Dostawy/świadczenia Usługi taryfikatorem. Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty kary w wysokości wskazanej w taryfikatorze lub w wysokości poniesionych przez Ecol Sp. z o.o. kosztów w ciągu 14 dni od wystawienia przez Ecol Sp. z o.o. noty obciążeniowej.
7.5. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia Ecol sp. z o.o. jest uprawniony, bez dodatkowego wezwania do wykonania zakupu zastępczego na koszt i ryzyko Dostawcy, na zasadach określonych w art. 479 Kodeksu cywilnego. O fakcie zlecenia i wykonania zakupu zastępczego Ecol sp. z o.o. poinformuje Dostawcę i w części objętej zakupem zastępczym zamówienia uważa się za zrealizowane i nie będzie podlegało w tym zakresie realizacji przez Strony. Po wykonaniu zakupu zastępczego Ecol sp. z o.o. obciąży Dostawcę kosztami zakupu zastępczego, w szczególności różnicą w cenie.

§8 Poufność.

8.1 Wszelkie informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym wynikające z treści Zamówienia i innych przekazanych dokumentów, w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Ecol Sp. z o.o. i nie udostępnione publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
8.2 W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Ecol Sp. z o.o. od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy.
8.3 Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Ecol Sp. z o.o.
8.4 Ecol Sp. z o.o. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje przekazane przez Dostawce, które zostaną przez Dostawcę wskazane i określone jako poufne.

§9 Postanowienia dodatkowe.

9.1 Prawa i obowiązki wynikające z Zamówienia nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Ecol Sp. z o.o.
9.2 Wszelkie oferty, zamówienia, umowy i niniejsze OWZTiU podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory między Ecol Sp. z o.o. i Dostawcą wynikające z realizacji zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na
siedzibę Ecol Sp. z o.o.
9.3 Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności z zachowaniem norm etycznych i uczciwości zawodowej, do przestrzegania regulaminu i zasad organizacyjnych oraz bezpieczeństwa w miejscu dostawy Towarów/świadczenia Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw człowieka, prawa
pracy, ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
9.4 Dostawca oświadcza, iż znane są mu obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz znana jest mu polityka zintegrowanego systemu zarzadzania jakością, środowiskiem i BHP w Ecol Sp. z o.o. i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
9.5 Dostawca jest zobowiązany zapewnić pod rygorem odpowiedzialności z tego tytułu, że osoby obsługujące środki transportowe oraz inne urządzenia będą miały odpowiednie uprawnienia, będą przeszkolone pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi w miejscu dostawy Towarów/świadczenia Usług przepisami oraz zostaną poinformowane o zagrożeniach na stanowisku pracy, ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną
pracą, a także o ile jest to wymagane będą posiadały aktualne badania lekarskie, w tym psychotechniczne. Dostawca ma obowiązek udostępnić stosowne dokumenty każdorazowo do wglądu Ecol Sp. z o.o. lub osobie przez nią wskazanej.
9.6 Dostawca na żądanie Ecol Sp. z o.o. ma obowiązek wyposażyć i zobowiązać osoby obsługujące środki transportowe oraz inne urządzenia, do bezwarunkowego stosowania kasków ochronnych, kamizelek ostrzegawczych, obuwia roboczego oraz wymaganych ochron indywidualnych, adekwatnych do zidentyfikowanego zagrożenia, w miejscu dostawy Towarów/świadczenia Usług.
9.7 Wykonawca zobowiązany jest informować Ecol Sp. z o.o. o awariach, wypadkach i innych zdarzeniach mogących spowodować uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, które wystąpiły w trakcie świadczenia Usług.
9.8 Dostawca jest zobowiązany do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia każdorazowo na życzenie Ecol Sp. z o.o. i w terminie wskazanym przez Ecol Sp. z o.o. do wglądu polisy ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
9.9 Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Ecol Sp. z o.o. jak również osób trzecich za wszelkie szkody w mieniu, zdrowiu lub życiu wyrządzone przez Dostawcę, jego pracowników lub osoby trzecie działające w jego imieniu w związku z realizacją zamówienia.
9.10 Dostawca jest zobowiązany do utrzymania miejsca dostawy Towarów/świadczenia Usług w trakcie wykonywania dostawy Towarów/świadczenia Usług w stanie, który nie będzie utrudniał prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby, na rzecz której Dostawca dokonuje dostawy Towarów/świadczenia Usług, jak również nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska. Dostawca przebywając na terenie Ecol Sp. z o.o. jest zobowiązany stosować się do poleceń osób wyznaczonych przez Ecol Sp. z o.o. w zakresie organizacji pracy i bezpieczeństwa.
9.11 Dostawca jest obowiązany składować materiały oraz sprzęt niezbędny do dostawy Towarów/świadczenia Usług w miejscu wyznaczonym przez Ecol Sp. z o.o. lub osobę przez nią wskazaną. Dostawca zobowiązany jest po zakończeniu prac uporządkować teren dostawy Towarów/ świadczenia Usług oraz zabezpieczyć swój sprzęt i materiały.
9.12 Ecol Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
9.13 Wszelkie zmiany i poprawki zamówienia, potwierdzenia i OWZTiU muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9.14 Dostawca jest zobowiązany poinformować osoby, których dane osobowe przekazuje Ecol Sp. z o.o. w związku z realizacją dostawy Towarów/świadczenia Usług, o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Ecol Sp. z o.o. , określonych w klauzuli informacyjnej w §10.

§10 Klauzula informacyjna.

10.1 Ecol Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych.
10.2 Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ecol Sp. z o.o. służy następujący adres email: ecol@ecol.com.pl.
10.3 Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
10.3.1 podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Dostawca jest stroną,
10.3.2 obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
10.4 Podstawą prawną przetwarzania przez Ecol Sp. z o.o. Państwa danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
10.4.1 podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Dostawca jest stroną;
10.4.2 wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym
prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
10.4.3 prawnie usprawiedliwiony interes Ecol Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
10.5 Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Ecol Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (np. kontrahentom, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi pocztowe) wyłącznie w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zawartych umów, jak również w sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ciążących na Ecol Sp. z o.o.
10.6 Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a po okresie jej obowiązywania do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, a także przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10.7 Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
10.8 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadkach, kiedy Ecol Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.
10.9 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.10 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
10.11 Państwa dane osobowe nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowania.