pl
en
sv

Czyszczenie skraplaczy turbinowych

Czyszczenie skraplaczy turbinowych z wykorzystaniem technologii chemicznego czyszczenia pianą aktywną.

czyszczenie-skraplaczy-turbinowych2

czyszczenie skraplaczy turbinowych

zwiększenie sprawności wymiany ciepła kondensatorów turbinowych

Szczególnie interesującymi obiektami dla zastosowania technologii piany aktywnej są kondensatory turbinowe, których sprawność wymiany ciepła w dużym stopniu rzutuje na sprawność wytwarzania całego bloku energetycznego, a ich oczyszczanie metodami tradycyjnymi, jest w określonych przypadkach procesem trudnym i długotrwałym.

problemy eksploatacyjne skraplaczy turbinowych

W czasie pracy kondensatorów turbinowych na wewnętrznych powierzchniach rurek skraplaczy wytrącają się osady z wody oraz produkty korozji. Głównymi składnikami osadów są przeważnie:

  • węglany
  • węglany zasadowe
  • krzemiany i siarczany metali takich jak wapń, magnez, żelazo, miedź i cynk

Problem ten szczególnie nasila się w układach chłodzenia w obiegu otwartym zasilanym wodą z rzeki, gdzie następuje częsta zmiana jakości wody w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych. Z uwagi na charakter źródła, do skraplaczy wnoszone są znaczne ilości mułu rzecznego, piasku, drobnego drewna oraz cząstek organicznych. Zanieczyszczenia te osadzając się na dnach sitowych skraplaczy mogą powodować ograniczenie przepływu wody w rurkach. To pogarsza wymianę cieplną, a wzrost temperatury sprzyja wypadaniu osadów węglanowych i rozkładowi związków organicznych do azotanów, azotynów, amoniaku, siarczków itp.

Grubość osadów moze się wahać się od jednego do kilku milimetrów Analizy struktur poszczególnych warstewek osadów wskazują, że proces ich tworzenia jest bardzo różny i niejednostajny, co wynika z okresowego występowania znacznych ilości zawiesin.

W celu zapewnienia właściwej i optymalnej pracy urządzeń, niezbędne jest utrzymanie wysokiej czystości wewnętrznej powierzchni rurek kondensatorowych, zarówno ze względu na konieczność zapewnienia dobrej wymiany ciepła, jak i ze względu na zmniejszenie intensywności procesów korozyjnych (korozja pod osadowa, selektywna i inne). Konieczne jest więc okresowe eksploatacyjne i remontowe oczyszczanie rurek metodami adekwatnymi do rodzaju osadu, materiału rurek i konstrukcji wymiennika.

W skład piany aktywnej wchodzą specjalne składniki roztwarzające, dobrane według rodzaju i ilości występującego zanieczyszczenia oraz związki powierzchniowoczynne, które odpowiadają za parametry fizyczne piany oraz ułatwiają proces roztwarzania osadów dzięki właściwościom zwilżającym.

bezpieczeństwo technologii aktywnej piany

Osady jakie zostają usunięte w trakcie chemicznego czyszczenia rurek kondensatorowych aktywną pianą, to przede wszystkim te, które wydzielają się z czynnika chłodzącego na wewnętrznej ich powierzchni oraz wartswy tlenków jakie tworzą się w takcie eksploatacji rur mosiężnych w kontakcie z wodą chłodzącą.

Inhibicja roztworu czyszczącego, wykorzystywanego w technologii piany aktywnej, ogranicza do minimum negatywne oddziaływanie składników chemicznych na powierzchnie właściwe rur mosiężnych.

Typowy proces czyszczenia przy użyciu piany aktywnej składa się z następujących etapów:

1. Próba szczelności – piana neutralna wolna od składników roztwarzających

Piana jest wprowadzana do urządzenia w celu zlokalizowania i ewentualnego usunięcia niekontrolowanych wycieków. Przejście do kolejnego etapu musi być poprzedzone pozytywnym wynikiem próby szczelności.

2. Pianowanie właściwe (piana aktywna)

Etap przebiega już z użyciem substancji roztwarzających osady i kontrolowany jest poprzez cykliczny pobór i analizę fizykochemiczną parametrów procesów, jak: pH, stężenie związków charakterystycznych, przewodność, itp.

3. Płukanie i neutralizacja (piana neutralna)

Ostatni etap procesu pianowania polega na tłoczeniu piany neutralnej, aż do momentu uzyskania na wyjściu z urządzenia piany o parametrach piany wejściowej.

Czas potrzebny do zrealizowania procesu chemicznego czyszczenia pianą aktywną skraplaczy kondensatora, wynosi od kilku do kilkunastu godzin, w zależności wielkości układu, typu osadów oraz rodzaju materiałów konstrukcyjnych.

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: