pl
en

Raport diagnostyczny Ecol – co warto wiedzieć?

raport diagnostyczny Ecol

Raport laboratoryjny jest dokumentem, który szczegółowo opisuje przeprowadzone badania w laboratorium Ecol oraz przedstawia wyniki i wnioski z tych badań. Jest również kluczowym elementem w pracy przemysłowej, który umożliwia udokumentowanie metodologii, wyników i analizy w sposób przejrzysty i zorganizowany.

1. sekcja informacyjna

– dokładna charakterystyka próbki i pierwsze kluczowe zalecenia

W sekcji informacyjnej znajdują się kluczowe informacje, dzięki którym możemy, już na początku raportu, dokładnie scharakteryzować daną próbkę, a także poznać jej ogólną ocenę oraz skrócone zalecenia.

Kolorowy kafelek z oceną oraz zaleceniami to jedna z najważniejszych informacji w raporcie, na którą powinno się zwrócić uwagę. Daje ona wstępny pogląd na to czy dane badanie wymaga podejmowania działań naprawczych czy też nie.

W raporcie diagnostycznym Ecol kafelek dzieli się na trzy rodzaje:

 • zielony – brak uwag i niepokojących elementów, jakie wynikają z badania próbki
 • pomarańczowy – stwierdzono nieprawidłowości, na poziomie możliwym do poprawy, weryfikacji
 • czerwony – poważna / krytyczna nieprawidłowość wymagająca natychmiastowej reakcji

W tej sekcji warto zwrócić uwagę również na tabelę, w której znajdują się podstawowe elementy charakteryzujące próbkę, m.in. takie jak:

 • cel badania – informuje o powodzie zlecenia badania. Może to być np. “rutynowa kontrola” lub inny powód badania
 • przedmiot badań – rodzaj badanej substancji
 • unikalny numer laboratoryjny – istotny w kontekście prawidłowego oznaczenia próbki i dalszych badań referencyjnych
 • data przyjęcia próbki – kluczowa również w późniejszej analizie porównawczej próbki

warto pamiętać:

Pozycja “nazwa” określa badany środek smarny. Dzięki kompletnym informacjom odnośnie producenta i nazwy oleju / smaru, diagnoza może być podparta wymaganiami technicznymi ustalonymi przez producenta środka smarnego. Pełna i szczegółowa nazwa jest niezbędna do przyjęcia wartości referencyjnych w niektórych oznaczeniach laboratoryjnych

warto pamiętać:

Numer próbki (Nr lab. aktualnej próbki) to unikalne i kluczowe oznaczenie, które umożliwia jej szybką identyfikację.

2. sekcja opinii i zaleceń

– pisemna analiza próbki wraz z zaleceniami

Opinia i interpretacja – jest to opinia dotycząca danej próbki, przygotowana przez diagnostkę/diagnostę Ecol. To nic innego, jak podsumowanie badania i ocena danej próbki, wraz z odwołaniem do kluczowych wyników badań. Przykładowa opinia dotycząca oleju smarowego, w ocenie ogólnej „poprawić klasę czystości” wygląda następująco:

Próbka jest klarowna, jednak zawiera stałe zanieczyszczenia widoczne nieuzbrojonym okiem. Lepkość w zakresie typowym dla klasy ISO VG 68. Wskaźnik lepkości w zakresie oczekiwanym dla oleju mineralnego. Oznaczony pakiet dodatków jest typowy dla oleju klasy HM/HLP. Widmo w podczerwieni dobrze koreluje z posiadaną przez nas referencją oleju świeżego Shell Tellus S2 MX 68.

Klasa czystości pogorszona. Zawartość wody na akceptowalnym poziomie. Nie stwierdzono niepokojąco podwyższonej zawartości cząstek metalicznych wskazującej na intensywny przebieg procesów korozji lub zużycia w obrębie układu olejowego. Liczba kwasowa w normie, nie wskazuje na zaawansowaną degradację starzeniową oleju.

Zalecenia i wnioski – w części wniosków i zaleceń dowiadujemy się o tym, czy stan danej próbki np. oleju, kwalifikuje ją do dalszej eksploatacji. W tej sekcji znajduje się również informacja o ewentualnych czynnościach korygujących, które należy podjąć przed wysłaniem kolejnej próbki do analizy. Przykładowe zalecenia:

Proszę zidentyfikować i zlikwidować przyczynę zanieczyszczenia oleju wodą. Usunąć wodę z oleju. Poprawić czystość oleju do poziomu przynajmniej 17/14/11 wg ISO 4406. Zalecane jest przeprowadzenie kolejnej analizy po wykonaniu działań korygujących.

Oznaczone parametry mieszczą się w dopuszczalnych zakresach. Olej kwalifikuje się do dalszej eksploatacji bez podejmowania działań korygujących. Zalecana jest obserwacja zmian w kolejnym badaniu zgodnie z przyjętym harmonogramem diagnostyki.

3. sekcja badanych parametrów

– wyniki analiz w oparciu o daną próbkę

Sekcja badanych parametrów to dokładne wyszczególnienie wyników analiz dla każdego badanego elementu, z podziałem m.in. na: zużycie, dodatki czy zanieczyszczenia, jakie znajdują się w próbce.

Tabela umożliwia czytelne sprawdzenie parametrów. Kolejne kolumny w tabeli prezentują następujące dane:

 • Kolumna 1 – przedstawia nazwę badanego parametru
 • Kolumna 2 – przedstawia jednostkę miary danego parametru
 • Kolumna 3 – przedstawia wyniki badanych parametrów próbki aktualnej (niektóre parametry posiadają wyszczególnioną niepewność pomiaru)
 • Kolumna 4-7 – przedstawia wyniki badanych parametrów w próbkach historycznych
 • Kolumna 8 – przedstawia normę badawczą na podstawie której wykonany jest pomiar
 • Kolumna 9 – określa czy dany wynik mieści się w zakresie akredytacji i jej podlega

warto wiedzieć

Raport diagnostyczny Ecol przedstawia wyniki badanych parametrów na próbkach historycznych. Dzięki temu możliwe jest szybkie porównanie danego parametru w oparciu o wcześniejsze badania.

4. sekcja graficzna

– dodatkowe zdjęcie badanej próbki

Raport diagnostyczny dodatkowo zawiera zdjęcie badanej próbki, aby wizualnie określić jej barwę, co również może wskazywać na stopień zużycia środka smarnego. Wizualna diagnoza może wstępnie zasugerować dalsze działania eksploatacyjne. W raporcie mogą znaleźć się również inne grafiki i diagramy, zależnie od wykonanego zakresu badawczego.

warto wiedzieć:

FT-IR (lub FTIR) to skrót od „Fourier Transform Infrared Spectroscopy”, czyli spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera. Jest to technika analityczna stosowana do identyfikacji i charakterystyki substancji chemicznych.

5. sekcja graficznego przedstawienia trendów

– prezentacja zmiany parametrów na osi czasu

Graficzne przedstawienie trendu badań umożliwia śledzenie zaistniałych zmian oraz oszacowanie, co mogło wpłynąć na pogorszenie się danego parametru w określonym okresie pomiędzy badaniami.

Graficzne przedstawienie pozwala na łatwe monitorowanie, jak zmieniają się określone parametry w czasie, co jest kluczowe dla wykrywania trendów i anomalii. Może być również pomocne w szybkim zidentyfikowaniu problemów, takich jak nagłe spadki lub wzrosty wartości określonych parametrów, co umożliwia szybszą reakcję.

pobierz przykładowy raport laboratoryjny

pobierz

podsumowanie:

– dlaczego raport laboratoryjny jest ważny dla przemysłu?

Regularne badanie olejów pozwala na monitorowanie stanu technicznego maszyn. Analiza oleju może wykryć obecność zanieczyszczeń, zużycie elementów metalowych oraz degradację samego oleju. W niektórych przypadkach, raport diagnostyczny pozwala dodatkowo trafnie zidentyfikować potencjalne problemy techniczne, co pozwala podjąć działania naprawcze jeszcze przed wystąpieniem poważniejszej usterki.

Główne korzyści regularnej diagnostyki:

1. Poprawa niezawodności pracy maszyn:
 1. wczesne wykrycie nadmiernego zużycia smarowanych elementów
 2. dostarczenie informacji odnośnie kondycji maszyny i środka smarnego
 3. wydłużenie czasu pracy oleju pomiędzy kolejnymi wymianami
 4. lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego parku maszynowego
 5. ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie kosztów napraw/remontów i nieplanowanych postojów
2. Identyfikacja przyczyn awarii

– na podstawie wyników analiz możemy zidentyfikować konkretne przyczyny awarii, takie jak nadmierne zużycie mechaniczne, zanieczyszczenie oleju lub niewłaściwe stosowanie smarów, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań naprawczych i prewencyjnych.

3. Sprawy gwarancyjne

– diagnostykę stosuje się również w celu ustalenia, czy awarie lub uszkodzenia sprzętu mieszczą się w warunkach gwarancji. Diagnostyka ta obejmuje badanie próbek oleju i smaru na obecność zanieczyszczeń, zużycia czy degradacji chemicznej, które mogą wskazywać na niewłaściwe użytkowanie, brak konserwacji lub wady materiałowe. Na podstawie wyników takich analiz, producent lub dostawca może ocenić, czy roszczenia gwarancyjne są uzasadnione i czy sprzęt powinien być naprawiony lub wymieniony na koszt gwaranta.

4. Kontrola dostaw oleju świeżego

– tego typu kontrola polega na weryfikacji jakości i zgodności dostarczanego produktu z wymaganiami specyfikacji technicznej. Obejmuje badania fizykochemiczne, takie jak analiza lepkości, zawartości wody, czystości oraz składu chemicznego. Celem jest upewnienie się, że olej jest wolny od zanieczyszczeń i spełnia normy jakościowe.

5. Audyt ubezpieczyciela

– polega na ocenie systemów i procedur zarządzania smarowaniem w firmie. Ma na celu sprawdzenie, czy stosowane oleje i smary oraz praktyki konserwacyjne spełniają wymagania i standardy, które minimalizują ryzyko awarii sprzętu i przedłużają jego żywotność. Wyniki audytu mogą wpływać na wysokość składki ubezpieczeniowej, ponieważ dobrze zarządzane systemy smarowania obniżają ryzyko kosztownych przestojów i napraw.

kontakt

masz pytania dotyczące badań olejów i smarów?

Skontaktuj się bezpośrednio z naszą specjalistką, zespołem laboratoryjnym lub diagnostycznym: